Förslag: Värna det ofödda barnet

 

“Det finns i dagsläget inget stöd i lagen för att tvångsvårda en gravid kvinna för sitt missbruk i syfte att skydda det ofödda barnet från skador. Det vill vi ändra på”.

Anna Bergman (M)

 

Foster skadas av både alkohol och narkotika i synnerhet tidigt i graviditeten men även under senare del då utveckling av hjärnan sker. Detta är känt sedan länge. Många blivande mammor har en strak drivkraft att skydda sitt ofödda barn och lyckas därför hålla sig drogfria under graviditeten på frivillig väg. Men inte alla. Suget efter droger kan vara starkt och för några missbrukande kvinnor räcker inte frivilliga insatser för att hålla dem borta från droger under sin graviditet. Det finns dock i dagsläget inget stöd i lagen att tvångsvårda en gravid kvinna för sitt missbruk i syfte att skydda det ofödda barnet från skador.

Det konstaterar Anna Bergman (M) i en motion till Skövdemoderaternas årsmöte som nyligen genomfördes i form av distansmöte. Anna, som är ordförande i socialnämnden i Skövde kommun, föreslog att Lagen om vård av missbrukare ska ändras så att tvångsvård ska beslutas om någon utsätter sitt ofödda barn för en påtaglig risk att födas med en skada orsakad av missbruk. Vidare att vården ska kunna pågå under hela återstående graviditeten och längst till och med en månad efter barnets födelse. Allt för att skydda det ofödda barnet.

Medlemmarna i Skövdemoderaterna tyckte som Anna och ställde sig bakom förslaget. De beslutade också att sända motionen vidare till förbundsstämman, vilken är partiets beslutande församling på länsnivå. Ambitionen är att förslaget ska antas av Moderaterna på nationell nivå och att partiet ska verka för att en lagändring kommer till stånd genom beslut i Sveriges riksdag. Förbundsstämman hålls den 29 maj.

LÄNKAR:

Moderaterna i Skövde föreslår lagändring – Skövde Nyheter 24 mars 2021

Motion om tvångslagstiftning gällande gravida missbrukare