Trygghet

Läs hela vårt Trygghetsprogram här Program för ett tryggt Skövde

Moderaterna vill

 • att trygghets- och säkerhetsaspekter beaktas i planeringen av stadsbyggnationen och att brottskonsekvensbeskrivning ska genomföras inom ramen för planprocessen, samt
 • fortsätta med trygghetsfrämjande åtgärder i befintliga miljöer bland annat genom förbättrad belysning
Läs mer

Trygg stadsmiljö

De allra flesta rapporterade brotten i Skövde sker i centrum. De flesta våldsbrotten sker här under kvälls- och nattetid under veckosluten. Det är naturligt och så ser det ut i de flesta kommuner. Här passerar och uppehåller sig flest människor. Här finns de flesta butikerna och här sker de flesta snatterierna och stölderna. Här samlas människor för fest och umgänge.

Hur stadens miljöer, utrymmen och parker utformas påverkar hur trygga människor upplever sig vara när de vistas i dem. En belyst plats upplevs som tryggare än en mörk. En öppen plats upplevs som tryggare än en yvigt bevuxen. En vårdad plats upplevs som tryggare än den som är märkt av skadegörelse och klotter. Skövde kommun arbetar därför med att siktröja växtlighet samt att spotbelysa buskage.

Alliansen har tagit initiativ till en omfattande omgestaltning av Skövde centrum. Målet är att utforma en mer inbjudande stadskärna dit människor söker sig för att handla, umgås och roa sig. Att människor är närvarande och rör sig i ett område är i sig betydelsefullt för att åstadkomma en trygg miljö. Därför är det också angeläget att fortsätta förtätningen av staden så att flera människor bor och lever i centrala Skövde.

Vi vill i högre grad att trygghet, säkerhet och brottsförebyggande ska beaktas i planeringen av stadsbyggnationen. Därför vill vi i likhet med Nacka kommun införa brottskonsekvensbeskrivning som en del av planprocessen. Att åstadkomma trygga miljöer och bostadsområden är av värde även för fastighetsägare i och med att sådana områden är attraktiva att bo och bedriva verksamhet i.

 
Moderaterna vill

 • så snart det är möjligt inleda kamerabevakning av Hertig Johans torg, St Sigfridsgatan, Långgatan (Mc Donald’s) samt Södra Ryds centrum, samt
 • efterhand utöka antalet kamerabevakade platser i kommunen med början med de mest brottsutsatta
Läs mer

Kameror gör vardagen tryggare
Moderaterna har tagit initiativ till att montera bevakningskameror på de mest brottsutsatta platserna i centrala samt Södra Ryds centrum. En omodern och undermålig lagstiftning har dessvärre satt käppar i hjulet och fördröjt införandet. En ny lag kommer att träda i kraft i maj detta år. Därmed blir det lättare för kommuner att montera bevakningskameror i brottsförebyggande syfte. Vi kommer se till att de planerade och beslutade kamerorna kommer på plats så snart det är möjligt!
Kamerabevakningen ska enligt kommunfullmäktiges beslut bedrivas som en treårig försöksverksamhet som sedan ska utvärderas. Om och när vi får tillförlitlig indikation på att kamerorna leder till minskad brottslighet eller bidrar med bevis nog för att lagföra brottslingar vill vi gå vidare med att bevaka ytterligare platser. Kommunen ska samverka med Polismyndigheten vid valet av områden och platser att bevaka med kameror. I första hand ska de platser som oftast förekommer i brottsrapporteringen väljas. I andra hand ska kameror öka den upplevda tryggheten på platser och områden som upplevs vara otrygga.
Kamerorna ska vara operatörsövervakade för att ge bäst förutsättningar att upptäcka och ingripa mot brott. Kamerabevakningen ska främst ske under de tider på dygnet då brotten erfarenhetsmässigt oftast begås.

 
Moderaterna vill

 • att Skövde centrum och Södra Ryds centrum ska utgöra så kallade Paragraf 3-områden inom vilka ordningsvakter kan ingripa
Läs mer

Sammanhängande Paragraf 3-områden
Skövde har en relativt gynnsam situation när det gäller närvaro av poliser. Men även vår kommun drabbas av den allmänna polisbristen. Vi inser att det kommer att ta många år innan landet har ett önskvärt och tillräckligt antal ingripandepoliser. Särskilt som antalet poliser faktiskt fortsätter att minska när det istället behöver öka. Ordningsvakter kommer därför att vara ett mycket viktigt komplement.
En ordningsvakt lyder under Polisen men dess befogenhet är geografiskt avgränsat till det bevakningsområde som Polismyndigheten har fastställt. I Skövde är för närvarande tingsrätten, resecentrum och Mc Donald’s förordnade som så kallade Paragraf 3-områden (enligt Ordningsvaktslagen § 3) inom vilka ordningsvakter har befogenhet att ingripa. Därutöver har kollektivtrafikens samtliga fordon och hållplatser motsvarande status.
Moderaterna vill att ordningsvakter vid behov ska kunna ingripa på flera platser. Vi har inspirerats av Uppsala där hela stadskärnan utgör ett sammanhängande bevakningsområde inom vilket ordningsvakter kan patrullera och ingripa. Vi föreslår att kommunen ska ansöka om att ett större område i centrala Skövde och Södra Ryds centrum ska utgöra Paragraf 3-områden. Syftet är att kommunen vid behov ska kunna vidta snabba trygghetshöjande åtgärder och stödja Polisen med närvaro av ordningsvakter.

 
Moderaterna vill

 • samordna de trygghetsfrämjande insatser som bedrivs av Skövde kommun, företagare och fastighetsägare i syfte att förbättra effekten och öka tryggheten
Läs mer

Samordna trygghetstjänster
Skövde kommun är inte ensamt om att anlita väktare och ordningsvakter. Kommuner är inte heller den enda aktören som upphandlar och uppför bevakningskameror. Det gör också olika företagare och fastighetsägare. Moderaterna vill öka samordningen av de brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatserna. Genom denna samordning vill vi öka effekten av de samlade insatserna och hålla kostnaderna nere för både skattebetalare och företagare. Moderaterna vill utreda en lämplig associationsform för ett gemensamt trygghetsfrämjande samarbete mellan kommunen, företagare och fastighetsägare. Samarbetet bör omfatta framförallt upphandling och koordinering av trygghetsfrämjande tjänster såsom ordningsvakter och väktare samt tekniska installationer. Vår vill att ordningsvakterna ska kunna uppträda mer flexibelt och inom ett större område än idag. Vår ambition är att tryggheten ska öka utan att kostnaderna gör det.

 
Moderaterna vill

 • i samverkan med fastighetsägarna utveckla en gemensam inriktning för snabbt åtgärdande av nedskräpning och skadegörelse,
 • införa en garanti för att klotter i Skövde avlägsnas senast inom tre dygn efter upptäckt, samt
 • öka förekomsten av sopkärl i centrala Skövdeunder veckosluten för att minska nedskräpningen
Läs mer

Rent och snyggt i Skövde
Samtliga tätorter i Skövde kommun ska vara rena, snygga och välskötta. Intrycket av god vård och skötsel bidrar även till upplevelse av ordning och trygghet. Platser som regelbundet utsätts för skadegörelse ska kamerabevakas för att försvåra för dem som har som mål att riva ner, förstöra och slå sönder.
Det som ändå förstörs behöver snabbt återställas. Moderaterna vill ta initiativ till en samverkan mellan kommunen, Skövdebostäder och andra fastighetsägare. Denna ska syfta till snabbt återställande efter nedskräpning och skadegörelse. Klotter ska avlägsnas senast inom tre dygn efter upptäckt. Vi vill för detta upprätta ett ramavtal för klottersanering med andra organisationer än kommunen som användare.
Centrala Skövde är högt frekventerat under veckoslutens kvällar och nätter. Vi vill bidra till ordning och renhet genom att ställa upp sopkärl i anslutning till Hertig Johans torg och kroggatan. Med detta vill vi bidra till att minska nedskräpningen. Vi vill med detta också minska förekomsten av tomma glasflaskor, vilka annars kan bli livsfarliga tillhyggen i berusade och drogpåverkade människors händer.

 
Moderaterna vill

 • genom införande av en trygghetspremie uppmuntra föreningslivet till att delta med nattvandrare på stan under veckoslutens kvällar och nätter
Läs mer

Flera vuxna på stan
Att vuxna uppehåller sig på stan under veckoslutens kvällar och nätter är värdefullt. Deras närvaro innebär både en lugnande effekt på rusiga ungdomar samt ökar tryggheten för dem som råkat överförfriska sig och behöver stöd och hjälp. I Skövde har det under senare år blivit allt svårare att engagera vuxna att agera ”nattvandrare”. Det vill vi ändra på och vi tror att föreningslivet kan hjälpa oss. I föreningarna finns föräldrar som engagerar sig för barn och ungdomar. Vi hoppas att de kan tänkas vilja göra det även utanför den ordinarie föreningsverksamheten. Som incitament och uppmuntran vill vi införa en trygghetspremie som en del av föreningsbidraget. Den förening som förmår att uppbåda vuxna som nattvandrare ska ersättas för detta genom ett ekonomiskt bidrag från kommunen.

 
Moderaterna vill

 • verka för att fler elever lämnar skolan med godkända betyg och att fler försörjer sig genom arbete istället för bidrag
Läs mer

Utbildning och arbete förebygger brott
Kommunen har med sina grunduppdrag en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet. Utbildning, socialtjänst och fritid är exempel på funktioner som bidrar till att fånga upp och ta sig an framförallt unga människor som befinner sig i riskzonen för att hamna i brottslighet och utanförskap. På samma sätt är arbetslinjen av stor betydelse. Att arbeta och försörja sig är nyckeln till delaktighet, gemenskap och sammanhang. Därför kommer vi att fortsätta att arbeta enligt Skövdemodellen som innebär att kommunen ställer krav och aktivt lotsar människor från utanförskap och bidragsberoende till arbete, självförsörjning och egenmakt.
Skolan har här en särställning. Den som lämnar skolan med godkända betyg blir sällan kriminell. Vi tänker under den kommande perioden att ägna skolan särskild uppmärksamhet i vårt politiska arbete. Vår tydliga ambition är att fler elever ska lämna grundskolan med godkända betyg och fler elever ska uppnå behörighet för fortsatta studier på gymnasie- och högskolenivå. Vår förnyelse och utveckling av skolpolitiken avser vi före valet beskriva i ett särskilt program.

 
Moderaterna vill

 • att kamerabevakning av skolor successivt införs och byggs ut i syfte att förebygga skadegörelse och avskräcka från tillträde för obehöriga, samt
 • att en särskild utredning genomförs i syfte att identifiera åtgärder som kan bidra till ökad säkerhet i skolornas fysiska miljö
Läs mer

Säkrare skolor
Skolan ska vara en trygg och säker plats att vistas på för både elever och anställda. Trygghet och studiero är av avgörande betydelse för att goda studieresultat ska uppnås. Först och främst måste rektorer se till att ordning och disciplin upprätthålls inne i själva skolmiljön. Men kommunen måste också vidta åtgärder för att försvåra för obehöriga och oönskade individer att vistas på skolor och komma i kontakt med elever. Skolan är ingen allmän plats.
Under Alliansens ledning vidtar Skövde kommun systematiskt åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i skolor och förskolor, vilket bidrar till minskad stress och därmed ökad trivsel och trygghet. Samtliga skolor ska få trygghetstoaletter monterade, så att inga barn av orosskäl ska känna sig nödgade att avstå från toalettbesök.
Moderaterna vill ta initiativ till att den fysiska miljön i de olika skolorna granskas i syfte att identifiera ytterligare åtgärder som kan bidra till ökad säkerhet och trygghet. Utöver montering av bevakningskameror kan det handla om fysisk omgestaltning av till exempel entréer till skolområde och -byggnader. Kommunens skolor har varierande utformning varför specifika lösningar sannolikt måste utvecklas för varje enskild skola. Åtgärderna ska planeras och genomföras efterhand.
Kamerabevakning av skolor är en åtgärd som bör vidtas generellt. Syftet är dels att upptäcka och kunna identifiera oönskade och obehöriga personer om sådana uppehåller sig inom skolans område och byggnader. Men också för att avskräcka från olovlig närvaro och skadegörelse. Att minska skadegörelsen är angeläget både för att öka elevernas upplevda trygghet och att minska kostnaderna för skattebetalarna.
Brott i skolmiljön får aldrig accepteras och inte bagatelliseras. Det är viktigt att barn och unga som begår brott möter en snabb och tydlig reaktion från samhället. Brott som begås i skolmiljön ska av polisanmälas av rektor.

 
Moderaterna vill

 • att det i kommunens samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten skrivs in att slumpmässigt genomsök av gymnasieskolor med narkotikahund ska genomföras
Läs mer

Nolltolerans mot droger i skolan
I drogvaneundersökningen 2016 uppgav 5 % av 15-åringarna och 16 % av 17-åringarna att de någon gång använt narkotika. Cannabis uppges vara det mest förekommande preparatet. Andelen Skövdeelever som har prövat narkotika är därmed något längre än genomsnittet för Västra Götalands län. Men fortfarande är det oroande eftersom drogmissbruk är en säker inträdesbiljett till ett liv i utanförskap och kriminalitet.
Förekomst av droger är också ett direkt hot mot arbetsmiljö och trygghet. I Skövde kommun ska det därför i skolorna råda nolltolerans mot droger och framförallt narkotika. Det är en hög och viktig ambition och efterlevnaden måste kontrolleras. Skolinspektionen avråder från genomförande av drogtester – även frivilliga sådana – av juridiska skäl. Därför behöver andra metoder tillämpas. Moderaterna vill att Polismyndigheten genomför slumpmässiga genomsök av gymnasieskolor med narkotikahundar. Söken ska ske kvällstid efter det att eleverna har lämnat skolan.

 
Moderaterna vill

 • införa ett avgränsat, lokalt förbud mot tiggeri i Skövde
Läs mer

Inget tiggeri i Skövde
Att tolerera tiggeri som försörjningskälla i Sverige är att acceptera att generationer av människor, företrädesvis EU-medborgare från Rumänien och Bulgarien, döms till fortsatt utanförskap och fattigdom. Det är ovärdigt och det är oanständigt. Moderaterna vill därför införa ett nationellt förbud mot tiggeri. Segregeringen och diskrimineringen av den romska populationen måste brytas. Det är ett ansvar som åvilar hemländerna. Europeiska Unionen måste hårdare bevaka att detta ansvar tas och tillämpa tydligare sanktioner mot de stater som ej fullföljer sina åtaganden.
Tiggeriet får också påverkan på lokalsamhället. Tiggeriet riskerar att störa ordningen och påverka framkomligheten i områden där många människor vistas och rör sig. Vidare innebär det en allvarlig ordningsstörning då mark illegalt ianspråktas för boenden, vilka ofta är sanitära olägenheter såväl för de boende som för omgivningen.
I väntan på att ett nationellt tiggeriförbud kan träda i kraft vill Moderaterna verka för lokalt tiggeriförbud i Skövde. I första hand vill vi att förbudszoner ska omfatta Skövde centrum samt handelsområdena.

Tappade uppkopplingen