Bostadsproduktionen historiskt hög

Debattsvar till S, publicerad i Skaraborgs Allehanda.

Socialdemokraterna har dammat av förra valrörelsens förslag om att avskaffa Skövdebostäders begränsningar i ägarkoncentration. Detta i ett desperat försök att försöka få det att verka som att nybyggnationen i Skövde är låg.

Sanningen är en annan. Under 2016 var Skövde i förhållande till sin befolkning den nionde mest byggtäta kommunen i Sverige. Vi har inte sett en sådan takt i nybyggnationen i Skövde på över 40 år, vilket beror på ett mycket medvetet arbete från Alliansens sida om att få igång bostadsbyggandet på allvar.

Trots detta är Skövdebostäders ägarandel i kommunen 14 procent medan taket enligt ägardirektiven är 17 procent. Det innebär att det allmännyttiga bostadsbolaget kan bygga ytterligare 900 lägenheter utan att överskrida sin ägarandel – detta under
förutsättning att inte en enda privatägd bostad byggs under samma tid.

Socialdemokraterna slår därmed in en vidöppen dörr, men när denna motion når Kommunfullmäktige kommer inte Alliansen att stoppa den. I Alliansens planer för Skövdes framtid ingår under nästa mandatperiod framför allt en utveckling av ytterområdena så att tillväxttakten är jämn mellan dessa och centralorten, som varit i
fokus de senaste åren.

Därmed kommer bostäder i ytterområdena, liksom studentbostäder och trygghetsboenden, inte att räknas in i begränsningen av ägarkoncentration i de framtida direktiven till Skövdebostäder. Detta är tydligen en viktig symbolfråga för
Socialdemokraterna medan Alliansens inriktning är att låta hela Skövde växa och möta framtidens utmaningar utan att fastna i plaktatpolitik.

Skövdebostäders uppdrag är i Alliansens mening inte enbart att se till att det produceras nya bostäder. Uppdraget är också att hålla en sund konkurrens vid liv och att erbjuda ett brett utbud av bostadsformer som passar alla nuvarande och blivande Skövdebor, oavsett skede i livet och ekonomiska förutsättningar.

Att Skövdebostäder har detta bredare uppdrag innebär inte någon begränsning för byggtakten i staden. Tvärtom är det en förutsättning för att tillväxten ska fortsätta vara historiskt hög under många år framöver.

Bernt Mårtensson (M)

AB Skövdebostäders ordförande