Kärnkraft behövs för att hålla Putin borta

I dagens Skövde Nyheter (med flera tidningar) skriver riksdagskandidaterna Anders G Johansson, Skövde, och Andreas Johansson, Herrljunga, om behovet av svensk kärnkraft:

Den diktatoriska Putinregimens vidriga angrepp på Ukraina förfärar oss alla. Det är värdefullt att Västvärlden nu förenar sig kring motåtgärder i form av materiellt stöd till försvararna samt kraftfulla sanktioner mot angriparen.

Men i de sanktioner som EU nu belägger Ryssland med finns dessvärre en allvarlig blotta. Importen av rysk naturgas fredas och undantas från sanktionslistan, eftersom ett antal medlemsländer, bland annat Tyskland, är beroende av gasen för sin energiförsörjning. Energi är makt. Att Europa har gjort sig beroende av gasleveranser från en aggressiv diktator har varit och är en uppenbar säkerhetspolitisk risk och svaghet.

Den svenska reaktorn Ringhals 1 stängdes för ett drygt år sedan utifrån det bedrägliga motivet att den inte längre var lönsam. Med detta släcktes en kapacitet om 30 fossilfria TWh, trots att reaktorn var i tekniskt skick för fortsatt drift. Resultatet lät inte vänta på sig särdeles länge. I vintras skenade de svenska elpriserna mot aldrig tidigare skådade nivåer. Elunderskottet kompenserades med import och drift av det oljedrivna reservkraftverket i Karlshamn.

Med avvecklingen uppstod också en besvärande obalans i det svenska energisystemet. Produktionen är nu huvudsakligen koncentrerad till norra Sverige, medan den största konsumtionen finns i de södra delarna av landet. De långa avstånden medför omfattande effektförluster i transmissionen och strukturen är känslig för störningar och påverkan från den som har fientlig avsikt. Det är inte hållbart.

I Tyskland förs nu, som en konsekvens av kriget, diskussioner om att senarelägga den planerade, avvecklingen av landets kärnkraftsreaktorer. Vi menar att Sverige av samma skäl behöver ompröva den nyligen genomförda, oansvariga stängningen av Ringhals 1. Kärnkraften behövs för att öka produktionen av planerbar, fossilfri energi och dessutom bidra till att Sveriges och Europas olämpliga beroende av den ryske despoten minskar.

Hindren för en återstart är av administrativ karaktär snarare än teknisk. Framförallt måste Lagen om kärnteknisk verksamhet göras om för att möjliggöra en återstart utan tidsspillan i en oöverskådlig process för tillståndsprövning. Vi menar att det nu är befogat att inrätta speciallagstiftning för att förenkla och förkorta proceduren för att möjliggöra återstarten denna nyligen avstängda, befintliga och fullt funktionella reaktor.

Svåra tider kräver extraordinära åtgärder. Sverige och Europa behöver befrias från fossila energikällor och framförallt från ryskt inflytande. Vi förväntar oss därför att vårt parti, Moderaterna, ställer sig i spetsen för en återstart av Ringhals 1 genom ett initiativ i Sveriges riksdag.

 

Anders G Johansson (M),
riksdagskandidat, Skaraborg

Andreas Johansson (M),
riksdagskandidat, Södra Älvsborg

LÄNK:

Kärnkraft behövs för att hålla Putin borta – Skövde Nyheter 21 mars 2022