Framgångar för Skövdemoderaterna på stämma

Lördagen den 29 maj höll Moderaterna i Västra Götalands län förbundsstämma med närmare 200 ombud från hela länet närvarande på distans. Stämman hade hela 92 motioner att ta ställning till och fem av dessa hade författats av moderater från Skövde. Dessa togs väl emot av ombuden. De olika initiativen från medlemmar i Moderaterna i Skövde kan därmed bidra till att utveckla och förbättra Moderaternas nationella politik.

Analysera hur arbetsmarknadsåtgärder påverkar företag
Pär Bönnestig har motionerat om att statliga arbetsmarknads- och stimulansåtgärder ska föregås av analys av hur de påverkar befintliga företag. Detta eftersom det föreligger risk för att olika åtgärder kan snedvrida konkurrensen  och missgynna redan existerande företag, framförallt en- eller fåmansföretag.

Förbundsstyrelsen menade i sitt yttrande att den delar Pärs uppfattning. Styrelsen konstaterade vidare att risk- och effektanalyser redan görs, men att större vikt bör läggas vid detta. Med detta föreslog styrelsen att motionen skulle anses vara besvarad och det blev också stämmans beslut.

Utred inrättande av modern beredskapspolis
Anders G Johansson har i en motion föreslagit att Moderaterna ska verka för att utreda ett inrättande av en modern beredskapspolis. Den beredskapspolis som fanns fram till 2012  bestod av ca 1500 personer som efter genomgången värnplikt och en kortare, kompletterande polisutbildning skulle kunna kallas in och med polismans befogenhet förstärka den reguljära polisen. Motionären menar att det  försämrade säkerhetsläge som råder såväl inom som utom landet är befogat att ånyo inrätta en polisiär beredskapsstyrka.

Det tyckte också förbundsstämman som biföll motionen och beslutade att sända den till partiets justitiekommitté i riksdagen och till höstens nationella partistämma.

Öka utrymmet för att ge bygglov i äldre detaljplaner
Anders G Johansson och Gunilla Knutsson Löfvenborg har motionerat om att utöka möjligheterna för byggnadsnämnder att bevilja avvikelse från detaljplan för att kunna bevilja bygglov. Detta under förutsättning att planens genomförandetid löpt ut och att bygglovet inte står i konflikt med detaljplanens syfte. Bakgrunden är att det i Sverige och Skövde finns många detaljplaner som är gamla och otidsenliga, men alltjämt styrande. Många är de fastighetsägare som omfattas av sådana gamla planer och därför inte kan få bygglov för mindre till- eller ombyggnader på sin fastighet med mindre att detaljplanen revideras.  Detta är ofta både dyrt och tidskrävande. Motionärerna menar att det är rimligare och lättare att ändra Plan- och bygglagen än de många, många tusen detaljplanerna. På så vis skulle många fler byggdrömmar kunna bli verklighet.

Efter votering med röstsiffrorna 123 mot 13 bifölls motionen. Den sänds nu till de moderata ledamöterna riksdagens civilutskott samt till den nationella partistämman.

Stärk äganderätten för fastighetsägare
I en annan motion har Anders G Johansson och Gunilla Knutsson Löfvenborg föreslagit åtgärder för att stärka äganderätten för fastighetsägare. Bakgrunden är att lagstiftningen har en stark inriktning mot bevarandeskydd av fastigheter. Det innebär att fastighetsägare ofta nekas möjlighet att byta fasad, byta takbeläggning eller montera nya fönster, eftersom byggnaden då skulle få en annan utformning än den ursprungliga. Detta trots att detaljplanen inte anger att huset ska vara skyddat på grund av att det har ett kulturhistoriskt värde.

Det är en grov inskränkning i äganderätten, menar Anders och Gunilla. De menar att förvanskningsskyddet, för att vara giltigt, ska vara beslutat inom ramen för en detaljplan. Vidare tycker de att den fastighetsägare, som på detta sätt får sin äganderätt beskuren, ska ersättas för detta. På så vis följer alltså en kostnad för kommunen att lägga bevarandeskydd på en fastighet, vilket motionärerna bedömer kommer leda till mer restriktiv och mindre godtycklig tillämpning av bevarandeförfarandet.

Motionen bifölls och sänds nu till de moderata ledamöterna riksdagens civilutskott samt till den nationella partistämman.

Avskaffa förbränningsskatten
Martin Odenö har i en motion föreslagit att den av S-MP-regeringen införda förbränningsskatten ska avskaffas. Martin konstaterar att skatten drabbar hushållen genom höjda kostnader på el och fjärrvärme, utan att skapa några incitament för att minska sina avfallsmängder. Det är ännu ett uttryck för symbolpolitik som inte alls bidrar till att förbättra miljön.

Motionen bifölls och tillsänds nu den moderata riksdagsgruppen.

LÄNK:

Motioner från Skövdemoderaterna till M i Västra Götalands förbundsstämma 2021