Katarina Jonsson välkomnar ny ägare till Billingehus

Idag står det klart att hotellet Billingehus får ny ägare. Det är Lotus Hotel Group som tar över hotellanläggningen på berget. Bolaget driver sedan tidigare Arken Hotel och Hôtel Eggers i Göteborg samt Varbergs stadshotell. Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skövde, välkomnar affären.

– Det här är mycket positivt för Skövde och Billingen. Lotus Hotel Group är en stabil ägare som arbetat mycket framgångsrikt med destinationsutveckling. Det är vad vi behöver för att ytterligare utveckla Billingens friluftsområde som attraktiv helhet.

Det var 2017 som majoriteten i kommunfullmäktige beslutade sig för att gå vidare med Billingeprojektet. Billingen ska utvecklas till ett starkt besöksmål för friluftsliv och upplevelser. Projektet utgick från ett avtal mellan kommunen och Billingehus förre ägare First Hotel. Kommunen förband sig att göra investeringar i friluftsanläggningen, medan hotellet skulle rusta upp sina rum, bygga till flera samt uppföra en kongressanläggning.

Skövde kommun har därefter bland annat byggt ut spåranläggningen på berget, byggt om den gamla Blå hallen till ett Billingecenter med plats för bland annat restaurang, sportbutiker och omklädningsrum. Nyligen spelades den första bandymatchen under det tak som också finansierats inom kommunens projektbudget.

– Enligt avtalet mellan kommunen och hotellet skulle de båda parterna göra åtgärder parallellt. Tyvärr fullföljde inte hotellet sin del. Sedan kom pandemin emellan och hotellet gick i konkurs. Men avtalet gäller ännu. Jag har stort förtroende för den nya ägaren och tillit till att hotellet nu kommer att växla upp till att vara den moderna och välkomnande anläggning som Billingeområdet behöver, säger Katarina Jonsson.

Trots att Billingehus ännu inte har genomgått någon upprustning har Billingeprojektet varit framgångsrikt och lockar Skövdebor och besökare till att bedriva friluftsliv på berget. Vintern 2023 står Skövde värd för SM-veckan, som väntas locka många besökare till staden.

– När vi bestämde oss för att satsa på Billingen var det delvis för att stärka Skövdes attraktion som bostads- och etableringsort. Men också för att ge gynnsamma förutsättningar för tillväxt och nya jobb inom den snabbt växande besöksindustrin. Billingen är ett berg av upplevelser. Det ska vi bygga vidare på. Lotus Hotel Group kommer att vara en mycket välkommen partner i denna spännande och för Skövde viktiga utvecklingsresa, avslutar Katarina Jonsson.

 

Större möjligheter inom räckhåll

Nu pågår en industriell revolution och Skövde har mycket goda förutsättningar att bli en vinnare. Men då måste vi agera resolut och göra det som krävs. Annars kommer Skövde inte vara en möjlig etableringsort. I lokaltidningarna skriver Katarina Jonsson (M) varför flygplatsområdet föreslås ställas om.

Läs mer

Flygplatsområdet föreslås ställas om

I veckan meddelade kommunledningen i Skövde att den föreslår att den kommunägda flygplatsen avvecklas under 2022 för att istället ställas om till industriområde. Beskedet kom överraskande för flera. Flygplatsen ute vid Locketorp har ju funnits sedan 1989 och Moderaterna har genom åren avvärjt olika förslag om att avveckla den.

– Varför kommer det här förslaget nu, Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skövde?

– Orsaken är att Skövde är i ett skriande behov att kunna tillhandahålla detaljplanerad mark för industriverksamhet. Kommunen får allt oftare förfrågningar från industribolag som överväger att etablera sig här. För att vi i en nära framtid ska kunna locka till oss nya industrisatsningar måste vi ha tillgänglig mark att erbjuda. Det har vi inte idag. I kommunledningen har vi sett att den enda möjligheten till att på relativt kort tid kunna tillhandahålla ett större, attraktivt och stadsnära industriområde är att ställa om den nuvarande flygplatsen till ett sådant.

– Det finns mycket obebyggda markområden omkring Skövde. Varför måste just flygplatsen bebyggas?

– Det kanske ser ut som om mycket mark är byggbar i Skövdes omnejd, men så är inte fallet. Stora ytor är jordbruksmark som inte får bebyggas. Naturreservat, Natura 2000-områden och fornlämningar försvårar byggnation i stora delar av kommunen och i söder har Försvarsmakten sina övningsområden, vilket omöjliggör för staden att expandera i den riktningen. Det skulle vara mycket svårt och väldigt tidsödande att detaljplanera ett större, oexploaterat område från grunden och det är inte säkert att det ens går utifrån de många restriktioner som omgärdar olika avsnitt av terrängen. Flygplatsområdet är däremot detaljplanerat. Det handlar nu om att upprätta en ny detaljplan, vilket är en avsevärt lättare, snabbar och mer framkomlig process.

– Vad är det för typ av företag som skulle kunna vilja etablera sig i Skövde?

– Skövde är ju sedan länge en spjutspets i det västsvenska fordonsklustret. Volvo, liksom andra biltillverkare, tar sikte på att i framtiden tillverka elbilar. Det kommer att ske en omställning i denna bransch liksom i flera andra. Omställningen till ett hållbart och ickefossilt samhälle kommer innebära att nya företag bildas och nya jobb tillkommer. För några år sedan var Skövde med och tävlade om etableringen av Northvolts första batterifabrik. Den kampen förlorade vi. Nästa gång ska Skövde vara vinnare. Nya industrietableringar behövs för att utveckla vår arbetsmarknad och stärka Skövdes ställning som tillväxtkommun.

– Har det då varit slöseri av Skövde kommun att i över 30 års tid driva en flygplats med ekonomisk förlust?

– Nej. Flygplatsen har fyllt en viktig funktion för det lokala näringslivet, för sjukhuset och för militären. Flygplatsbolaget är välskött och har bedrivit ett framåtsyftande arbeta för att utveckla flygplatsen och knyta till sig nya kunder och ny trafik. Men samtidigt måste vi ju konstatera att det är en mycket liten flygplats med i sammanhanget väldigt få flygrörelser. Järnvägen och de moderna tågen övertog ju på 90-talet de transporter som flygplatsen en gång i tiden uppfördes för att tillgodose. Utvecklingen i världen och Sverige har lett fram till andra behov och nya, stora möjligheter för Skövde. Med en omställning av området kommer vi att ge förutsättningar för nya företag, nya jobb, utveckling och tillväxt. Det kommer ge mer nytta och större värde för Skövdeborna. Därför vill vi ta det här steget.

– Flygklubbarna har i de lokala tidningarna uttryckt besvikelse över förslaget. Hur ser du på deras kritik?

– Den har jag full förståelse för. En avveckling slår ju givetvis mycket hårt mot den lokala flygsporten som har haft flygplatsen som naturlig bas för sin fina verksamhet. Det är mycket tråkigt och beklagligt för klubbarna, liksom givetvis för de anställda vid flygplatsen. Men det handlar om att väga olika aspekter och intressen mot varandra och prioritera. För Skövde och Skövdebornas skull är det viktigaste och mest angelägna att prioritera företagsetableringar och jobb, avslutar Katarina Jonsson.

Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande, Skövde

 

När fattas besluten?

Moderaternas kommunfullmäktigegrupp – 02 september
Kommunstyrelsen – 06 september
Kommunfullmäktige – 27 september

Länk:

Utdrag ur Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 18 augusti 2021