Ogrundade påståenden i SLA

Moderaternas i Skövde gruppledning tillbakavisar de ogrundade och felaktiga påståenden som Thomas Kraft, ordförande i Skövde Motorflygklubb, idag sprider i SLA rörande partiets syn på försäljning av flygplatsbolaget.

Läs mer

Större möjligheter inom räckhåll

Nu pågår en industriell revolution och Skövde har mycket goda förutsättningar att bli en vinnare. Men då måste vi agera resolut och göra det som krävs. Annars kommer Skövde inte vara en möjlig etableringsort. I lokaltidningarna skriver Katarina Jonsson (M) varför flygplatsområdet föreslås ställas om.

Läs mer

Rationellt beslut om flygplatsen

Kommunens politiska ledning har värderat sin markanvändning utifrån ett strategiskt perspektiv och har funnit att området, som nu rymmer den glest trafikerade flygplatsen, kommer att rendera större nytta som industriområde. Nya företagsetableringar kan tillföra över tusen arbetstillfällen vilka långsiktigt tryggar tillväxt och utveckling i Skövde och för oss som bor här. Det skriver Katarina Jonsson i en replik på Säkerhetsrådet, som är tankesmedjan Frivärlds debattsida.

Läs mer

Flygplatsområdet föreslås ställas om

I veckan meddelade kommunledningen i Skövde att den föreslår att den kommunägda flygplatsen avvecklas under 2022 för att istället ställas om till industriområde. Beskedet kom överraskande för flera. Flygplatsen ute vid Locketorp har ju funnits sedan 1989 och Moderaterna har genom åren avvärjt olika förslag om att avveckla den.

– Varför kommer det här förslaget nu, Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skövde?

– Orsaken är att Skövde är i ett skriande behov att kunna tillhandahålla detaljplanerad mark för industriverksamhet. Kommunen får allt oftare förfrågningar från industribolag som överväger att etablera sig här. För att vi i en nära framtid ska kunna locka till oss nya industrisatsningar måste vi ha tillgänglig mark att erbjuda. Det har vi inte idag. I kommunledningen har vi sett att den enda möjligheten till att på relativt kort tid kunna tillhandahålla ett större, attraktivt och stadsnära industriområde är att ställa om den nuvarande flygplatsen till ett sådant.

– Det finns mycket obebyggda markområden omkring Skövde. Varför måste just flygplatsen bebyggas?

– Det kanske ser ut som om mycket mark är byggbar i Skövdes omnejd, men så är inte fallet. Stora ytor är jordbruksmark som inte får bebyggas. Naturreservat, Natura 2000-områden och fornlämningar försvårar byggnation i stora delar av kommunen och i söder har Försvarsmakten sina övningsområden, vilket omöjliggör för staden att expandera i den riktningen. Det skulle vara mycket svårt och väldigt tidsödande att detaljplanera ett större, oexploaterat område från grunden och det är inte säkert att det ens går utifrån de många restriktioner som omgärdar olika avsnitt av terrängen. Flygplatsområdet är däremot detaljplanerat. Det handlar nu om att upprätta en ny detaljplan, vilket är en avsevärt lättare, snabbar och mer framkomlig process.

– Vad är det för typ av företag som skulle kunna vilja etablera sig i Skövde?

– Skövde är ju sedan länge en spjutspets i det västsvenska fordonsklustret. Volvo, liksom andra biltillverkare, tar sikte på att i framtiden tillverka elbilar. Det kommer att ske en omställning i denna bransch liksom i flera andra. Omställningen till ett hållbart och ickefossilt samhälle kommer innebära att nya företag bildas och nya jobb tillkommer. För några år sedan var Skövde med och tävlade om etableringen av Northvolts första batterifabrik. Den kampen förlorade vi. Nästa gång ska Skövde vara vinnare. Nya industrietableringar behövs för att utveckla vår arbetsmarknad och stärka Skövdes ställning som tillväxtkommun.

– Har det då varit slöseri av Skövde kommun att i över 30 års tid driva en flygplats med ekonomisk förlust?

– Nej. Flygplatsen har fyllt en viktig funktion för det lokala näringslivet, för sjukhuset och för militären. Flygplatsbolaget är välskött och har bedrivit ett framåtsyftande arbeta för att utveckla flygplatsen och knyta till sig nya kunder och ny trafik. Men samtidigt måste vi ju konstatera att det är en mycket liten flygplats med i sammanhanget väldigt få flygrörelser. Järnvägen och de moderna tågen övertog ju på 90-talet de transporter som flygplatsen en gång i tiden uppfördes för att tillgodose. Utvecklingen i världen och Sverige har lett fram till andra behov och nya, stora möjligheter för Skövde. Med en omställning av området kommer vi att ge förutsättningar för nya företag, nya jobb, utveckling och tillväxt. Det kommer ge mer nytta och större värde för Skövdeborna. Därför vill vi ta det här steget.

– Flygklubbarna har i de lokala tidningarna uttryckt besvikelse över förslaget. Hur ser du på deras kritik?

– Den har jag full förståelse för. En avveckling slår ju givetvis mycket hårt mot den lokala flygsporten som har haft flygplatsen som naturlig bas för sin fina verksamhet. Det är mycket tråkigt och beklagligt för klubbarna, liksom givetvis för de anställda vid flygplatsen. Men det handlar om att väga olika aspekter och intressen mot varandra och prioritera. För Skövde och Skövdebornas skull är det viktigaste och mest angelägna att prioritera företagsetableringar och jobb, avslutar Katarina Jonsson.

Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande, Skövde

 

När fattas besluten?

Moderaternas kommunfullmäktigegrupp – 02 september
Kommunstyrelsen – 06 september
Kommunfullmäktige – 27 september

Länk:

Utdrag ur Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 18 augusti 2021