Sverige och Europa behöver kärnkraft

Idag skriver riksdagskandidaten Anders G Johansson i Skaraborgs Allehanda:

EU-kommissionen har landat i att föreslå att kärnkraften inom ramen för den så kallade taxonomin ska klassas som hållbar energikälla. Även naturgasen kommer att klassas som sådan, trots att den är en fossil energikälla som med utsläpp av koldioxid bidrar till att öka den växthuseffekt som EU egentligen vill begränsa.

Taxonomin är ett slags klassificeringssystem som syftar till att styra medel till miljömässigt mer hållbara investeringar för att öka takten i medlemsländernas omställning mot mindre klimatpåverkan. Taxonomin är en politiskt förhandlad produkt. En kompromiss är sällan optimal och inte nödvändigtvis logisk, men behöver vara uthärdlig för flertalet. Man får ta det onda med det goda.

Dessvärre är uthärdligheten för denna kompromiss tidsbegränsad. Kärnkraften föreslås betraktas som hållbar endast under en övergångsperiod om två decennier. Detta trots att kärnkraften, vid sidan av vattenkraften, är det enda energislag som ger planerbar energi utan fossila utsläpp. Tjugo år är en mycket kort tid om man betänker de omfattande forsknings- och utvecklingskostnader som krävs för att utveckla den fjärde generationens kärnkraft. Om det föreslagna, smala tidsfönstret inte breddas är det en uppenbar risk för att angelägna investeringar därför trots allt uteblir. Det är något som svenska energiföretag har varnat för.

Kärnkraften behövs för att trygga energiförsörjningen och minska utsläppen av koldioxid i både Sverige och Europa. Den behövs för att öka självförsörjningsgraden av energi och därmed bryta den beroendeställning till den nyckfulla och hotfulla, ryska regimen som dagens omfattande användning av naturgas medför. Sveriges regering behöver nu tydligt verka för att kärnkraften får långsiktigt justa villkor och förutsättningar att förbättras och utvecklas i Europa. Siktet måste ställas avsevärt bortom 2045.

Utvecklingen av kärnkraften är ett angeläget svenskt intresse. Det är uppenbart inte minst för alla dem som nu under vintermånaderna har betraktat sina skenande elräkningar och med rätta känner oro för om de ska ha råd att hålla sitt hus varmt resten av vintern.

Anders G Johansson (M),
riksdagskandidat, Skövde