Extramedel till Skövdes skolor i Alliansens budget

Pandemin har medfört stora omställningar på i stort sett alla områden i vårt samhälle. Så också på skolan som i hög utsträckning har fått övergå till distansundervisning i syfte att minska smittspridningen. Även om denna omställning överlag har fungerat väl behöver åtgärder vidtas för att stödja de elever som på grund av de förändrade förutsättningarna har halkat efter i sin kunskapsutveckling.

I den budget som Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna lägger fram för Skövde kommun ligger en särskild satsning på skolan som framförallt ska användas att hantera dessa konsekvenser av pandemin.

 – Under den kommande treårsperioden riktar vi sammanlagt 34 miljoner kr extra till skolan, berättar Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skövde kommun. Tyngdpunkten ligger på läsåret 21/22 där skolan får ytterligare 7 miljoner kronor per termin. För de två följande läsåren ligger resurstillskottet på 5 miljoner kr per termin.

Omställningen till distansundervisning har delvis underlättats av att Skövde kommun sedan länge har tilldelat eleverna i högstadiet och gymnasiet personliga datorer. Men trots att de tekniska förutsättningarna har varit och är goda, är det en stor utmaning att undervisa på distans och följa upp de enskilda elevernas utveckling. Kartläggningen av pandemins konsekvenser pågår på såväl lokal som nationell nivå. 

– Medarbetarna i Skövdes skolorganisation har gjort en fantastisk insats under pandemin, menar Barn- och utbildningsnämndens ordförande Anders Karlsson (M). Min uppfattning är att de har klarat av omställningen till distansundervisning på ett mycket bra sätt. Med de medel som nu tillförs verksamheten förbättras förutsättningarna för att genomföra kompletterande åtgärder.

Hur pengarna ska användas blir en fråga för Barn- och utbildningsnämnden att besluta om. Utgångspunkten är de behov som identifieras av skolorna. Skolverket har ännu inte utfärdat några riktlinjer om vilka åtgärder som kommunerna ska vidta för att hantera pandemins konsekvenser.

– Vi kommer inte att passivt invänta att Skolverket utfärdar anvisningar för detta, säger Anders Karlsson. Jag är trygg i att våra lärare, rektorer och förvaltning kommer att identifiera både vad som behöver göras och hur det ska göras utifrån den tydliga målsättningen att alla elever ska nå kunskapsmålen. 

Kommunfullmäktige kommer att besluta om strategisk plan med budget för åren 2022-2024 vid sitt sammanträde den 21 juni.