Hyresgäster erbjuds äga sin bostad

I veckan meddelade AB Skövdebostäders styrelseordförande Bernt Mårtensson (M) att bolaget nu kommer att erbjuda hyresgästerna i två områden möjligheten att köpa och äga sitt boende. Detta kommer i så fall att ske genom ombildning av fastigheterna från hyres- till bostadsrätter.

Läs mer

Jorden brukas bäst av sin ägare

"Myndigheters vanvård av marken medför att de naturvärden som de säger sig vilja bevara istället går förlorade. Dessa värden har tidigare åstadkommits och upprätthållits av jord- och skogsbrukare, utan att det har kostat svenska skattebetalare en krona. Trots det fortsätter reservatsbildningen i en rasande takt." Fyra Skövdemoderater svarar Vänsterpartiet i tidningen SLA.

Läs mer

Äganderätten ger naturvärden

"Reservatsbildning ska förutsätta markägarens samtycke och vila på civilrättsligt avtal mellan markägaren och staten. Vi kommer att fortsätta att rösta nej till fortsatta försök att inrätta nya, kommunala naturreservat i Skövde. Vi slår vakt om äganderätten och vi värnar de sköna naturvärden som denna medför" Det skriver fyra Skövdemoderater i tidningen SLA.

Läs mer