Skola

Skola

Kunskap, Trygghet & Förväntningar

Läs vårt nya skolpolitiska program här!

SKOLA OCH KUNSKAPSUTVECKLING
• Fortsätta utveckla lågstadielyftet.
• Tidiga, grundliga och samordnade insatser mellan barn- och ungdomspsykiatrin, skolan och socialtjänsten för
barn/elever som mobbar, mobbas eller har en social problematik, samt motverka psykisk och fysisk ohälsa.
• Utveckla organisationen med förstelärare och lektorer.
• Mer lärarledd tid för barnen.
• Verka för att Skövde blir ledande inom teknik och naturvetenskapliga utbildningar.
• Utveckla studie- och yrkesvägledning.
• Prioritera arbetet med matchning mellan skola och yrkesliv.
• Maten och måltiden till våra barn och ungdomar.
• Värdera lärares effekt på elevers kunskapsutveckling.

Tappade uppkopplingen