Säkra den svenska matproduktionen

Idag skriver riksdagskandidaten Anders G Johansson (M) och Lennart Bogren, ordförande i LRF:s kommungrupp i Skövde, i SLA:

Än en gång hemsöks Europa av krigets fasor när den ryska övermakten våldtar Ukraina. Det är ett krig som kommer att få genomgripande konsekvenser också för vår tillvaro och säkerhet i Sverige.

Utifrån en glädjekalkyl för den ryska, politiska utvecklingen nedmonterades såväl det militära som det civila, svenska försvaret effektivt från 1990-talets slut och framåt. Vårt totalförsvar är därför nu i ett tidigt stadium av ett återtagandeskede och har betänkliga brister.

En sådan brist är förmågan att försörja befolkningen med något så basalt som mat. Sverige är sedan flera år beroende av import av livsmedel för att vi invånare ska kunna äta oss mätta. Självförsörjande är vi numera endast på spannmål, morötter och socker. Om kriget utvecklas kan det komma att påverka handelsströmmar och logistikflöden i vår del av världen. Det är då inte längre självklart att fartyg kan angöra Göteborgs hamn för att lossa mat som vi kan konsumera några dagar senare.

2017 antog Sveriges riksdag en livsmedelsstrategi. Denna syftade till att öka den inhemska produktionen genom att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft och säkerställa goda företagsvillkor. Det var och är en lovvärd ambition. Men ännu fem år senare lyser dessvärre åtgärderna med sin frånvaro. Reglerna har varken blivit färre eller enklare. Kostnaderna och pålagorna har inte mildrats. Statsmakten agerar tyvärr tvärtemot sina egna stolta föresatser.

Energipolitiken har drivit upp priserna på den el som åtgår för att få moderna, hållbara lantbruk att överhuvudtaget fungera. Dieselpriserna ligger redan på orimligt höga nivåer som en konsekvens av att den svenska reduktionsplikten för diesel beslutats vara 30 % istället för 14 % som är EU:s krav. De ökade priser på drivmedel, gödning och andra förnödenheter, som förutspås bli en konsekvens av kriget i Ukraina, kommer att förvärra den ekonomiska situationen ytterligare.

Läget är allvarligt och riskerar att bli akut. Det krävs nu omedelbara åtgärder från regeringen. Det samlade skattetrycket på Sveriges bönder måste sänkas till genomsnittliga nivåer för de europeiska lantbrukarna. Annars kommer det svenska jordbruket att förlora ytterligare konkurrenskraft. Fler jordbrukare riskerar att tvingas ge upp och lägga jorden i träda. Sveriges sårbarhet riskerar därmed att öka ytterligare.

Nu är det viktigare än någonsin att vara trogen livsmedelsstrategin. Nu måste jordbruket få långsiktiga och goda förutsättningar. Nu måste vi värna Sveriges kvarvarande bönder samt slå vakt om och utveckla den svenska matproduktionen. Vår säkerhet kräver det.

 

Anders G Johansson (M)
riksdagskandidat, Skövde

Lennart Bogren
ordförande, LRF:s kommungrupp i Skövde

LÄNK:

Säkra den svenska matproduktionen – SLA 02 mars 2022