Trygghet

Skövde är en trygg stad att växa upp i och att leva i. Här sker jämförelsevis få brott och antalet anmälda brott ligger på en lägre nivå än för tio år sedan. I Skövde bedrivs ett medvetet brottsförebyggande arbete av såväl kommunen som andra aktörer. Men trots det påverkas och berörs även människor i vår kommun av den otrygghet som breder ut sig i landet. Därför kan vi inte slå oss till ro och vara nöjda. Moderaterna är ett parti som står för lag och ordning. Vi vill slå vakt om Skövde som en trygg kommun, även när den växer och lockar fler boende och besökare. Därför arbetar vi med flera brottsförebyggande åtgärder som ska ge resultat på både kort och längre sikt.

Moderaterna vill:

att kamerabevakning av skolor successivt införs och byggs ut i syfte att förebygga skadegörelse och avskräcka från tillträde för obehöriga

att en särskild utredning genomförs i syfte att identifiera åtgärder som kan bidra till ökad säkerhet i skolornas fysiska miljö

att kommunen ska begära att Polismyndigheten återkommande genomför genomsök av gymnasieskolor med narkotikahund

att trygghets- och säkerhetsaspekter regelmässigt och strukturerat ska beaktas i planeringen av stadsbyggnationen och att en brottskonsekvensbeskrivning ska genomföras inom ramen för planprocessen

fortsätta med trygghetsfrämjande åtgärder i befintliga miljöer bland annat genom förbättrad belysning

helst i samverkan med Polismyndigheten kamerabevaka Hertig Johans torg, St Sigfridsgatan, Långgatan samt Södra Ryds centrum

efterhand utöka antalet kamerabevakade platser i kommunen med början med de mest brottsutsatta

att Skövde centrum och Södra Ryds centrum ska utgöra så kallade Paragraf 3-områden inom vilka ordningsvakter kan ingripa som ett komplement till poliser

samordna de trygghetsfrämjande insatser som bedrivs av Skövde kommun, företagare och fastighetsägare i syfte att förbättra effekten och öka tryggheten

i samverkan med fastighetsägarna utveckla en gemensam inriktning för snabbt åtgärdande av nedskräpning och skadegörelse

införa en garanti för att klotter i Skövde avlägsnas skyndsamt efter upptäckt

öka förekomsten av sopkärl i centrala Skövdeunder veckosluten för att minska nedskräpningen

genom införande av en trygghetspremie uppmuntra föreningslivet till att delta med nattvandrare på stan under veckoslutens kvällar och nätter

införa ett avgränsat, lokalt förbud mot tiggeri i Skövde

LÄS MER

Program för ett tryggt Skövde (2018)

Tappade uppkopplingen