Skövdes konkurrenskraft beror på hur vi lyckas rekrytera, utveckla och behålla kompetens på orten. Utbildningssystemet är i varje steg, från förskola till högskola, en viktig motor i denna utveckling. Moderaterna eftersträvar att enskilda människors förmåga att komma i utbildning och arbete ska stärkas. Vi vill bli bättre på samverkan mellan kommunen och entreprenörer och näringsliv så att utbildning sker i större samklang med arbetsmarknadens behov.

Barnomsorg ska präglas av trygghet och kvalitet men också förbereda barnen för skolan. Skövde ska ha en skola som rustar barn och ungdomar med de kunskaper som krävs för arbete och fortsatta studier. Skolan ska ta vara på viljan att lära och ha ett tydligt fokus på kunskapsutveckling, vara fri från mobbning och bidra till att elever blir stärkta och självständiga. Det förutsätter att vi värnar god samverkan mellan föräldrar, skola och socialtjänst samt näringsliv.

Utbildningssystemet måste också fånga upp behovet av ett livslångt lärande. Lärande är vårt främsta verktyg för att möta förändringstakten i arbetslivet. För att uppnå den skola som Skövdeborna både förväntar sig och behöver behöver kommunen vara en bra och modern arbetsgivare för skolans personal.

Spetsutbildningar på högskolan och Science Park Skövdes spetskompetenser är fortsatt viktiga för att Skövdeföretagen ska kompetensförsörjas och upprätthålla en stark konkurrenskraft.

 

Moderaterna vill:

• att arbetet mot kränkningar och mobbning bygger på en nolltollerans. Ingen ska fara illa i skolan. Brott ska polisanmälas.

• att skolan tidigt fångar upp både elever med studiesvårigheter och/eller särskilda behov samt elever med behov av extra utmaningar för att stimulera fortsatt lärande

• att elevhälsan i samverkan med andra utvecklar arbetet för att främja psykisk hälsa bland barn och unga

• att grundskolan genom samverkan med högskola och näringsliv bidrar till ökat intresse för de tekniska ämnena

• att friskolor fortsätter vara ett värdefullt inslag i kommunens utbildningsutbud både i förskolan, grundskolan och gymnasiet

• att utbildning som leder till arbete prioriteras

• att den framgångsrika Skövdemodellen utvecklas så att än fler kan gå från försörjningsbidrag till eget arbete och egen inkomst. Egenförsörjning ger individer frihet och främjar jämställdhet.

 

Läs mer

Moderaternas nationella skolpolitik
Moderaternas nationella förskolepolitik
Moderaternas nationella politik för lärare