Omsorg

Välfärdstjänsternas kvalitet är i allra hösta grad beroende av personalens engagemang, kreativitet och professionalism. Genom ett tydligt ledarskap med klart definierade ansvarsområden, samt möjlighet för personalen att ta stort ansvar för verksamheternas utformning, tas kompetens tillvara på ett sätt som kommer invånarna till godo. Om de gemensamma resurserna ska räcka till för att täcka framtidens ökande behov och krav måste verksamheten bedrivas effektivt och ändamålsenligt.

Vi ser att det finns en förbättringspotential i gränsområdena mellan de olika förvaltningarna i kommunen. Exempel på detta kan ses i arbetet med ungdomar där skolan, socialtjänsten och fritidsverksamheten riktar sig mot en grupp där en helhetssyn är  mycket eftersträvansvärd. Därför är en effektiv organisering angelägen, liksom att gränssnittsproblematik överbryggas.

Vi vill att Skövdebornas nöjdhet med de välfärdstjänster som erbjuds ska ligga över riksgenomsnittet. Därför är det avgörande att Skövdebornas upplevda nöjdhet regelbundet följs upp och utvärderas så att ständiga förbättringar kan göras där det som mest efterfrågas.

Moderaterna vill:

alltid sätta människan i centrum och visa respekt för enskildes privatliv och integritet i livets alla skeenden

förebygga ofrivillig ensamhet med stöd av volontärverksamhet och frivillig organisationer

ge förutsättningar för att den enskilde ska känna meningsfullhet och delaktighet i sin egen vardag.

att vidmakthålla en god kvalitet på maten och utveckla upplevelsen av måltiden till något positivt och glädjande för våra äldre

utveckla personalpolitiken och uppnå förbättrade hälsotal och ökad arbetstillfredsställelse

behålla ett tydligt fokus på att rekrytera, premiera och vidareutveckla duktiga medarbetare och chefer inom den kommunala verksamheten

erbjuda kompetensutveckling och motivationshöjande insatser till kommunens medarbetare

stimulera till en mångfald av utförare och profiler inom alla delar av den verksamhet som kommunen finansierar och ansvarar för

lära och inspireras av de kommuner som är av nationell toppklass inom olika verksamhetsområden

genomföra regelbunden uppföljning och kvalitetsmätning av de av kommunen finansierade verksamheterna och publicera dessa så att medborgarna enkelt kan ta del av resultatet

bygga fler nya trygghetsbostäder

villkora försörjningsstödet till att bli stöd för egenförsörjning istället för passivt bidragsberoende

Tappade uppkopplingen