Att befolkningen i Sverige och Skövde lever allt längre är en fantastisk utveckling. Men det ställer också krav på att samhället förmår av att generera de intäkter som bekostar den vård och omsorg som människor behöver. En allt mindre andel av befolkningen är i arbetsför ålder och har en allt större försörjningsbörda. För att vi ska ha råd att upprätthålla en omsorg som är trygg och värdig behöver teknikens möjligheter tillvaratas i högre grad. Vår vilja är att vara med i framkant när utveckling sker. Det ger Skövde goda förutsättningar för att klara både finansieringen och kompetensförsörjningen i ett förändrat arbetsliv.

Vård och omsorg ska först och främst vara anpassad till individens behov men också hålla god och jämn kvalitet samt vara tillgänglig, jämlik och effektiv. Det ska vi uppnå genom fortsatt arbete med att upptäcka och intressera oss för kvalitetsbrister samt samverka för att framgångsrikt åtgärda dem.

Även när en människa behöver kommunens hjälp ska hon vara delaktig i sin vardag. Det förutsätter att de som arbetar i vården förstår och talar begriplig svenska. Flerspråkighet är såklart en värdefull tillgång.

 

Moderaterna vill:

• att valfrihet är en central del av välfärdsmodellen. Individens behov ska stå i centrum och omsorgen ska utformas så att man upplever självbestämmande och trygghet i sin vardag

• att verksamheterna tar vara på medarbetare och invånares engagemang och kunskap för att uppnå delaktighet och kvalitet i omsorgen

• att rekrytering och fortbildning tydligt fokuserar på att skapa värde för dem som behöver kommunens hjälp