Vi har både ett individuellt och gemensamt ansvar för att det vi gör ger kommande generationer likvärdiga eller bättre förutsättningar än dem vi har idag. Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är nödvändig, hänger ihop och förutsätter ekonomisk tillväxt. Vårt ansvar gentemot kommande generationer kräver innovationer, hushållning och kloka politiska beslut.

Äganderätten är väsentlig för en god miljö. Det man äger vårdar man. De vackra miljöer som omger Skövde och ger utrymme för friluftsliv är resultatet av generationer av markägares kärlek och omsorg om jorden. Vi vill slå vakt om detta och skydda jorden från socialisering och myndigheters vanvård.

Ansvar för framtiden innebär också att tillgång till tillförlitlig och hållbar infrastruktur för bland annat vatten, avlopp, el, värme och bredband behöver säkerställas. Våra kommunala bolag är viktiga redskap för både leveranssäkerhet och hållbar utveckling. Skövde Energi producerar både klimatsmart energi och värme.

När vi utvecklar bostadsområden och nya stadsdelar ska vi redan från början planera för en hållbar livsstil och trygga livsmiljöer. Vi ser utbyggnad av laddinfrastruktur, gång- och cykelvägar som en naturlig del av detta.

Minskad klimatpåverkan är ett måste och vi vill bidra till goda förutsättningar för Skövdebor och företag att minska sina klimatavtryck. Kommunen ska gå före och minska sin egen klimatpåverkan genom att bland annat investera i energisnåla byggnader och fordon med ingen eller begränsad utsläpp av koldioxid.

 

Moderaterna vill:

• att nya bostadsområden och stadsdelar ska planeras för att möjliggöra en hållbar livsstil

• att närhet och tillgänglighet till återvinningscentraler ska upprätthållas

• att kommunens egna klimatavtryck successivt ska minska

• att äganderätten ska stärkas för att naturvärden ska räddas

 

Läs mer

Moderaternas nationella politik för klimatet
Moderaternas nationella politik för miljön