Den svenska integrationspolitiken har misslyckats. Arbetslösheten bland utlandsfödda är nästan fem gånger större än bland de inrikes födda. Det är allvarligt eftersom det leder till utanförskap och ett samhälle som glider isär. Men också för att allt mer av våra resurser behövs för att försörja människor i arbetsför ålder istället för gemensamma angelägenheter som sjukvård, rättsväsende och försvar.

Moderaterna vill att den som kan arbeta också ska arbeta. Det måste därför bli lönsamt att gå till jobbet istället för att stanna hemma och passivt lyfta bidrag. Därför vill vi införa ett bidragstak.

Språket är nyckeln till att komma in i det svenska samhället, göra sig anställningsbar, få ett jobb och försörja sig själv. Moderaterna vill skärpa kraven på invandrares språkutveckling. Tillräckliga färdigheter i svenska språket ska vara ett krav för att få permanent uppehållstillstånd och senare ett medborgarskap. Den som inte uppnår kraven i SFI-utbildningen ska få minskade bidrag.

Flera barn som föds i Sverige kommer inte i naturlig kontakt med det svenska språket i hemmet. Därför har förskolan och skolan en viktig roll. Moderaterna vill införa språkscreening på barnavårdscentralerna, så att rätt insatser tidigt kan sättas in för att stödja barnets språkutveckling.

I Skövde tillämpas sedan flera år den så kallade Skövdemodellen. Den innebär att vi ställer krav på dem som är beroende av försörjningsstöd. För att få bidrag ska men delta i kompetensutveckling och acceptera praktiktjänstgöring för att göra sig lite mer anställningsbar varje dag. I samverkan med näringslivet tillhandahåller kommunen både praktikplatser och utbildningar som kan leda till jobb och med det inkomst, minskat bidragsberoende och ökad delaktighet i samhället. Det har varit en framgångsrik politik som vi tänker fortsätta med. Att ställa krav är att bry sig om.

 

Moderaterna vill:

• att kraven på kunskaper och färdigheter i svenska språket ska skärpas för invandrare

• att den som får försörjningsstöd som motprestation ska delta i kompetensutveckling och praktiktjänstgöring för att snarast komma i arbete och bryta sitt bidragsberoende

• att språkutvecklande insatser ska ges tidigt i förskola och skola utifrån barnens behov

 

Läs mer

Moderaternas nationella integrationspolitik
Moderaternas nationella migrationspolitik