För att utveckla hela Skövde kommun måste infrastrukturen, såväl den fysiska som den digitala, fortsätta att förbättras liksom kommunikationerna mellan olika delar av kommunen.

Staten, som är ansvarig för huvuddelen av vägarna och järnvägarna, behöver prioritera underhåll av befintlig infrastruktur framför investeringar i prestigefyllda men olönsamma projekt som höghastighetsbanor. Med jämförelsevis små investeringar i de befintliga vägarna och järnvägarna kan kapaciteten ökas i det befintliga nätet. Moderaterna driver därför på för att öka trafikkapaciteten på Västra stambanan genom en anläggning av nya spår mellan Göteborg och Alingsås. Detta är en mycket tungt trafikerad sträcka där kapaciteten behöver ökas för att trafiken på banan ska kunna ökas.

E 20 genomgår nu upprustning till mötesfri väg. Detta tack vare den medfinansiering av Västra Götalandsregionen och kommunerna i länet som Moderaterna i Skövde kommun gick i spetsen för att få till. På sikt behöver vägen utvecklas till motorväg.

Men det räcker inte. Den infrastrukturen som staten ansvarar för behöver utvecklas för att möta Skövdes höga tillväxttakt. De båda arbetsmarknadsregionerna i Skaraborg behöver knytas ihop och bli en. Det ställer höga krav på både Vägverket och
kommunen. För att påskynda processen och ge Trafikverket förutsättningar att anpassa sin planering vill Moderaterna att två väsentliga utredningar ska genomföras under de kommande åren. Först hur riksväg 49 kan ledas runt staden istället för som nu igenom. Vidare hur riksväg 26:s  sträckning norr om Södra Ryd ska utvecklas.

En stor del av vägnätet på landsbygden utgörs av enskilda vägar. Dess ofta dåliga standard hämmar utveckling och försvårar boende på landsbygden. Moderaterna vill öka de statliga bidragen till dessa vägar.

 

Moderaterna vill:

• att underhåll och förbättringar av det befintliga väg- och järnvägsnätet ska prioriteras framför samhällsolönsamma projekt som höghastighetsbanor

• att fyrspår mellan Göteborg och Alingsås prioriteras för att kapaciteten och trafiken på Västra stambanan ska kunna ökas

• att dragningar av riksvägarna 26 och 49 utreds under de kommande åren

• att de statliga bidragen till de enskilda vägarna höjs

 

Läs mer

Moderaternas nationella infrastrukturpolitik