Infrastruktur

För att utveckla hela Skövde kommun måste infrastrukturen, såväl den fysiska som den digitala, förbättras liksom kommunikationerna mellan olika delar av kommunen.

Den hårt trafikerade Östra leden behöver avlastas med ytterligare en nord-sydlig förbindelse. Genom omgestaltningen av Mariesjö kan ett sådant kompletterande trafikstråk öppnas.

Staten, som är ansvarig för huvuddelen av vägarna och järnvägarna, behöver prioritera underhåll av befintlig infrastruktur framför investeringar i prestigefyllda men olönsamma projekt som höghastighetsbanor. Kostnaderna för de senare tränger undan mer realistiska och angelägna investeringar. Med jämförelsevis små investeringar i de befintliga vägarna och järnvägarna kan kapaciteten ökas i det befintliga nätet.

En sådan åtgärd är att anlägga nya spår mellan Göteborg och Alingsås. Detta är en mycket tungt trafikerad sträcka där kapaciteten behöver ökas för att kunna öka trafiken på Västra stambanan i sin helhet.

E 20 genomgår nu upprustning till mötesfri väg. Detta tack vara medfinansiering av Västra Götalandsregionen och kommunerna i länet. På sikt behöver vägen utvecklas till motorväg. Vidare bör riksväg 49 ledas om till att gå runt Skövde istället för som nu rakt igenom staden.

 

Tappade uppkopplingen