Hälso- och sjukvård

Köerna till vården måste bli kortare. Under de två pandemiåren fick mycket vård stå tillbaka för den akuta pandemivården. Västra Götalandsregionen har därefter, under Moderaternas ledning, satsat stora resurser för att öka vårdproduktionen och minska köerna. Regionen har tagit hjälp av olika, fristående sjukvårdsaktörer och har uppmuntrat utveckling av nya arbetssätt för att sjukvården ska bli mer effektiv. Det ska fortsätta. Man ska inte behöva vänta på den vård som man har rätt till och behöver. Vårdgarantin ska uppfyllas.

Vården finansierar vi gemensamt via skatten men den ska utgå från den enskilde patienten och dess unika behov. Moderaterna värnar valfriheten. Alla ska kunna välja den vårdcentral eller specialistverksamhet som passar en bäst, oavsett om det är regionen eller fristående utövare som driver vårdverksamheten. 

Kommunen, vårdcentralen och sjukhuset ska tillsammans stärka den nära vården för dem som behöver vård ofta. Som patient ska man inte själv behöva navigera mellan olika vårdnivåer eller bli skyfflad fram och tillbaka mellan olika instanser. Istället ska man känna den trygghet som en fast läkarkontakt innebär. Vården ska i högre grad kunna utföras i hemmet genom besök av mobila sjukvårdsteam. 

Koncentration av den högspecialiserade vården, som vi som invånare sällan är i behov av, behöver fortsätta att koncentreras till bland annat Skaraborgs sjukhus i Skövde. Det är nödvändigt för att upprätthålla den unika kompetens som krävs för att tillhandahålla avancerade behandlingar.

Barn och unga med psykisk ohälsa och i behov av specialiserad psykiatrisk vård behöver tidigt mötas med kompetenta insatser. Det kan vara skillnaden mellan ett gott liv eller ett liv i misär. Väntetiderna till bedömning och behandling behöver kortas. Resurserna för tidiga insatser behöver därför öka. Samspelet mellan skolhälsovården, BVC, vårdcentraler och specialistvården inom barn- och ungdomspsykiatrin ska utvecklas och förbättras.

 

Moderaterna vill:

• att sjukvårdsköerna ska kortas genom en ökad vårdproduktion och fler upphandling av behandlingar från fristående vårdaktörer

• att patienten ska garanteras rätten att själv välja vårdcentral och specialistverksamhet

• att vård som vi behöver ofta i högra grad ska vara nära och tillgänglig via vårdcentraler

• att samverkan mellan olika aktörer kring barn och unga med psykisk ohälsa ska stärkas och förbättras

 

Läs mer

Moderaternas nationella sjukvårdspolitik
Moderaterna i Västra Götalandsregionens politik