Många vill bosätta sig i det växande Skövde. Fler bostäder behöver byggas. Moderaterna eftersträvar en blandning av hyres- och bostadsrätter, flerfamiljshus och villor i staden, yttertätorterna och på landsbygden. Skövde behöver förtätas och på central mark behöver byggnation även medges på höjden. Att fler bor och verkar i centrum är nödvändigt för att upprätthålla en livfull stadskärna med handel och restauranger. Förtätning och nya bebyggelse i city måste ske med känsla och god arkitektonisk gestaltning för att behålla och utveckla attraktiviteten.

Genom tydliga direktiv till Skövdebostäder, Skövde kommuns eget bostadsbolag, vill vi bidra till att bostadsmarknaden utvecklas i hela kommunen. Under de senaste åren har bolaget byggt hyresrätter i Timmersdala och har planer för att fortsätta i Tidan. Moderaterna vill att denna utveckling ska fortsätta.

Att äga sin bostad ger större rådighet över det egna boendet och möjlighet att ta del av värdeutvecklingen av bostadsmarknaden i Skövde. Skövdebostäder har nyligen öppnat möjligheten för att ombilda hyresrätter till bostadsrätter, vilket Moderaterna varit pådrivande för och gärna ser fortsätter. Genom ombildningar frigörs också kapital för bolaget att bygga nya hyresbostäder för.

Det är viktigt att trygghetsbostäder fortsätter att byggas i Skövde. Möjligheten för seniorer att bo i närhet till både andra människor och service har en positiv effekt på livskvaliteten och hälsan för de äldre. Detta välmående minskar dessutom behovet av vård och omsorg.

 

Moderaterna vill:

• att det tillskapas minst 1000 bostäder under perioden 2023-2026 och att mixen matchar behovet hos olika målgrupper

• att tillväxten av bostäder ka ske i staden, i yttertätorterna och på landsbygden

• att Simsjöns förutsättningar för åretruntboende tillvaratas. Vi vill under perioden utreda hur området omsorgsfullt kan exploateras och möjliggöra boende för flera

• att förutsättningarna för att bolagisera kommunens fastighetsinnehav utreds nogsamt så att vi får bästa förutsättningarna för god förvaltning, minskade kostnader och utrymme för kloka investeringar

 

Läs mer

Moderaternas nationella bostadspolitik