Bostäder

Skövde har målsättningen att vara 60 000 invånare år 2025. Det är en tuff utmaning att på tio år öka befolkningen med nästan 12 000 människor. Det ställer höga krav på en hög takt av produktionen av attraktiva bostäder, liksom på utbyggnaden av infrastruktur, kommunikationer och samhällsservice. Storleken har betydelse för att kunna tillhandahålla service och utbud som motsvarar den moderna människans förväntningar och krav. En manstark population är också en förutsättning för att kunna personalförsörja de företag och arbetsgivare som redan verkar i kommunen och som förhoppningsvis kommer att göra det i framtiden.

Moderaterna vill:

att planeringen av nya bostäder ska ske i jämn takt om 300 nya bostäder per år

att Skövde ska erbjuda boende med olika upplåtelseformer och en mångfald av fastighetsägare

att nya bostäder ska byggas både i centralorten och ytterområdena

förtäta centrala Skövde för att bereda plats för nya bostäder i attraktiva, centrala lägen, vilket också ger förutsättningar för en attraktiv och levande stadskärna

utveckla trygga boendemiljöer genom att beakta brottsprevention som en del i planeringsprocessen

förbättra och utveckla belysningen av gemensamma miljöer

försköna det gemensamma rummet med mer blommor och konstverk

fortsätta utbyggnaden ut fjärrvärmenätet vilket säkerställer tillgången till billig och miljövänlig energi, vilket sänker boendekostnaderna

att snabbt bredband (100/100 Mbit) ska vara tillgängligt för alla Skövdebor senast 2025

att det ska finnas bra infrastruktur och goda kommunikationer till och från kommunens ytterområden och att den anropsstyrda trafiken ska ökas i de delar av kommunen som inte omfattas av fasta busslinjer

fortsätta att bygga ut gång- och cykelbanor i såväl tätorten som i ytterområdena

fortsätta att driva på för en utbyggnad av den statligt ägda infrastrukturen av betydelse för pendlingen till och från Skövde

Tappade uppkopplingen