Skövde ska ha ett starkt företagsklimat. Skövde ska ligga i framkant inom kunskap, innovation och utveckling samt vara en attraktiv etableringsort för företag. Moderaternas ambition är att företag ska uppleva kommunen som en serviceorganisation med positivt bemötande, snabb handläggning och tydliga besked i de olika tillstånds- och planärenden som kräver
kommunens medverkan. Näringslivsklimatet i Skövde ska vara det bästa i Skaraborg.

Att tillhandahålla utbildningar som motsvarar företagens kompetensbehov är angelägen uppgift för kommunen. Likaså att påverka staten och regionen för att en infrastruktur med nödvändig kapacitet utvecklas. Vidare behöver Skövde upprätthålla sin attraktion som boendeort för att förmå attrahera den kompetens som Skövdes företag behöver för att fortsatt hävda sig i den globala konkurrensen.

Volvobolagen, garnisonen och sjukhuset kommer även framgent vara av stor betydelse för Skövde. Vi vill fortsätta att eftersträva ett kompletterande, varierat näringsliv och arbetsutbud i Skövde. På så vis ökar stadens attraktion och kommunens sårbarhet minskar. Att den som kan arbeta också gör det är en förutsättning för att vi ska kunna hålla uppe
kvalitén i vår gemensamma välfärd. Moderaterna kommer fortsätta att kräva att den som har försörjningsstöd men är arbetsför deltar i kompetensutveckling för att öka sin anställbarhet.

Att utveckla tillräcklig kunskap i svenska språket är ett viktigt inslag i detta. I samverkan med näringslivet ska kommunen fortsätta ge långtidsarbetslösa praktikplatser som kan utvecklas till stadigvarande anställningar. Vi ska ta vara på människor och deras förmågor. Dessa målsättningar och denna samverkan sammanfattas i Skövdemodellen om är en av landets mest framgångsrika för att bryta utanförskap och arbetslöshet.

 

Moderaterna vill:

• att det lokala näringslivets behov i högre grad ska vara utgångspunkt för dimensioneringen av kommunens utbud av utbildningar

•  fortsätta att stödja utvecklingen av Skövde Science Park samt Högskolan i Skövde

• att företagsklimatet i Skövde ska utvecklas till det bästa i Skaraborg

• att fortsätta att förstärka kundperspektivet och eftersträva kundnöjdhet vid kommunens kontakter med företag

• att den framgångsrika Skövdemodellen fortsätter att utvecklas för att minska arbetslöshet och utanförskap

 

Läs mer

Moderaternas nationella politik för tillväxt