Kallelse till årsmöte 2018 samt till Nomineringsstämma gällande kommunfullmäktigelistan i valet 2018

Härmed kallas alla medlemmar i Moderaterna i Skövde till årsmöte samt till Nomineringsstämma för fastställande av valsedel, kommunfullmäktigelistan, i valet 2018

 

Datum:              21 februari 2018

Tid:                     kl. 18.00 (enklare måltid serveras från kl. 17.30)

Plats:                  Scandic Billingen i Skövde

Nomineringsstämman är på samma plats och datum som årsmötet och börjar kl. 19.00. I det fall årsmötet inte är avslutat kl. 19.00 startar nomineringsstämman omgående efter det att årsmötet avslutats.

Dagordning årsmöte: Se nedan

Dagordning nomineringsstämma: Se nedan

Motioner från medlemmar ska vara inlämnade till styrelsen senast den 7 februari 2018. Motioner sänds till: Bernt Mårtensson, Briljantvägen 19, 541 42 Skövde eller via mail  skovde@moderaterna.se

Handlingar

– Gällande årsmötet: Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisorenas berättelse, motioner, propositioner samt valberedningens förslag.

– Gällande nomineringsstämman: Procedurregler, provvalsresultatet samt nomineringskommittens förslag till valsedel

finns tillgängliga från den 14 februari 2018. Handlingarna publiceras på föreningens hemsida www.skovdemoderaterna.se samt kan även efterfrågas per brev ställt till Bernt Mårtensson, Briljantvägen 19, 541 42 Skövde eller via mail  skovde@moderaterna.se

Varmt välkomna!

Moderaterna i Skövde

 

Bernt Mårtensson

ordförande

 

 

Dagordning årsmöte:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Val av ordförande för årsmötet
 4. Val av sekreterare för årsmötet
 5. Val av justeringspersoner
 6. Godkännande av årsmötets utlysning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgift för år 2019,

(lägsta avg 165kr, fördelar sig enligt:140 kr till RO 25 kr till MVG)

 1. Förslag från styrelsen (propositioner)
 2. Inkomna förslag från medlemmar – (motioner)
 3. Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen
 4. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 5. Val av ordförande och vice ordförande
 6. Val av minst tre styrelseledamöter, varav en moderatkvinnoansvarig
 7. Val av två revisorer och ersättare för dem
 8. Val av ombud och ersättare till förbundsstämman
 9. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
 10. Övriga ärenden
 11. Årsmötet avslutas

 

Dagordning nomineringsstämma

 1. Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna
 2. Val av sekreterare
 3. Val av två justerare samt tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av nomineringsstämmans stadgeenliga utlysning
 6. Genomgång och fastställande av procedurregler
 7. Fastställande av slutligt antal kandidater på valsedeln
 8. Fastställande av valsedel
 9. Ställningstagande till eventuellt ytterligare valsedlar (minoritetsskydd)
 10. Övriga frågor
 11. Nomineringsstämman avslutas
Tappade uppkopplingen