Jorden brukas bäst av sin ägare

I dagens SLA replikerar fyra Skövdemoderater på ännu en artikel från Vänsterpartiet om naturreservat i Skultorp:

Dag Fredriksson (V) har fattat tycke för ett markområde intill Skultorp och vill lägga detta i kommunalt reservat, trots att marken vare sig är i Skövde kommuns eller hans egen ägo. Han framhärdar (SLA 10/4) i att området långsiktigt skulle må bäst av att befrias från sina ägare och läggas under kommunal kontroll. Vi står lika orubbligt fast vid vår uppfattning: Jord och skog brukas och vårdas bäst av sina ägare.

Kulturlandskapet är resultatet av en mångtusenårig symbios mellan landsbygdskultur och landskap. Dess biologiska värden, såsom merparten av de rödlistade arterna i södra Sverige, är kopplade till fria, självägande bönders brukande av marken och upphör när bonden och därmed hävden avlägsnas. Vänsterpartiet vill hugga isär detta samspel och därmed förstöra själva orsaken till kulturlandskapet och dess mångfald. Som argument för sitt angrepp på äganderätten framför Dag Fredriksson att fjällvärlden i högre grad har nationalparker och reservat. I detta tycks han sakna grundläggande förståelse för att fjällvärlden och dess icke hävdberoende arter är kopplade till att marken där inte brukas, något som står i rak motsats till kulturlandskapets hävdgynnade arter här.

Riksrevisionsverket är kritiskt till myndigheternas fixering vid de kvantitativa målen för områdesskydd och menar att de i högre grad behöver fokusera på de skyddade områdenas kvalitet och funktion. Vidare konstaterar revisonen brister i den naturvårdande skötseln, något som också Naturvårdsverket instämmer i. Vanvård av marken medför att de naturvärden som myndigheterna säger sig vilja bevara istället går förlorade. Dessa värden har tidigare åstadkommits och upprätthållits av jord- och skogsbrukare, utan att det har kostat svenska skattebetalare en krona. Trots det fortsätter reservatsbildningen i en rasande takt. Bara under de senaste tre åren har en yta motsvarande ett och ett halvt Öland lagts i reservat i landet.

Vi vill upplysa om att markägare idag gör frivilliga avsättningar av produktiv skogsmark i syfte att bidra till att bevara naturvärden och biologisk mångfald. Detta utan att de avsäger vare sig ägande eller rådighet över sin egendom. Bara i Västra Götalands län motsvarar denna avsatta mark över 70 000 hektar.

Dag Fredriksson frågar om vi motsätter oss att ägaren själv tar initiativ till reservatsbildning? Givetvis gör vi inte det, eftersom vi respekterar äganderätten. Därför är vi angelägna om att inrättande av reservat, till skillnad från idag, ska ske utifrån civilrättsliga avtal mellan markägaren och den offentliga förvaltaren. Däremot ställer vi oss, som framgått, tveksamma till nyttan av denna användning av skattemedel.

 

Anders G Johansson
Martin Odenö
Torbjörn Bergman
Michael Nimstad
kommunfullmäktigeledamöter (M), Skövde

LÄNKAR:

M: Jorden brukas bäst av sin ägare – SLA 13 april 2021
V: Långt ifrån målet om skyddad natur – SLA 10 april 2021
M: Äganderätt ger naturvärden – SLA 08 april 2021
V: Ett reservat i Skultorp är bäst på lång sikt – SLA 03 april 2021