Hyresgäster erbjuds äga sin bostad

I veckan meddelade AB Skövdebostäders styrelseordförande Bernt Mårtensson (M) att bolaget nu kommer att erbjuda hyresgästerna i två områden möjligheten att köpa och äga sitt boende. Detta kommer i så fall att ske genom ombildning av fastigheterna från hyres- till bostadsrätter.

– Vi har lagt ner ett stort arbete på att finna lämpliga fastigheter med fokus på blandade upplåtelseformer. Fastigheter som är lämpliga är de som går att bryta loss, har ett förutsägbart underhållsbehov och medger en positiv kalkyl för hyresgästen, säger Bernt Mårtensson.

Att Skövdebostäder ska erbjuda att ombilda del av sitt bestånd till bostadsrätter beslutade kommunfullmäktige om redan 2015 när ägardirektivet för bolaget reviderades och fastställdes. Beslutet föregicks av en stundtals tuff, ideologisk debatt där Moderaterna var pådrivande för att ge människor möjligheten att själva äga sina bostäder. Den lokala vänsteroppositionen med Socialdemokraterna i spetsen ville det däremot inte.

– Vi vill ge människor den frihet som det innebär att äga och ha rådighet över det egna boendet, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skövde. Bostadspriserna i Skövde har ökat genom åren och vi tycker att det är viktigt att fler Skövdebor får del av den värdeutvecklingen. För att äga och vårda sin bostad innebär ju också man bedriver ett långsiktigt sparande.

Det har alltså gått några år sedan den politiska striden avgjordes. Det allmännyttiga bolaget Skövdebostäder har inte legat på latsidan sedan dess. Nya hyresrätter samt student- och trygghetsboenden har uppförts i Skövde stad men också på landsbygden. Att bolaget ska erbjuda bostäder i kommunens yttertätorter är nämligen en annan punkt i fullmäktiges ägardirektiv. Alldeles snart sker inflyttning i bolagets nybyggda hyresrätter i Timmersdala.

Bostadsområdena som nu har valts ut för att erbjudas för ombildning är Armborstet och Vadden som båda ligger på Billingsluttningen. AB Skövdebostäders styrelse, där politiker från kommunens olika partier ingår, är överens om det beslutet.

– Vi utgör en bolagsstyrelse som ska agera för bolagets bästa samt nå de mål och lösa de uppdrag som ägaren Skövde kommun ger oss. Den politiska diskussionen förs i kommunfullmäktige och när besluten väl är fattade där har styrelsen att förhålla sig professionellt till dem. Det gör den också vill jag understryka.  Det är en styrka för både bolaget och ägarna vilka ju ytterst är medborgarna i Skövde kommun.

Snart kommer de boende i de båda utpekade områdena att få information och erbjudande om att köpa sin bostad och bilda bostadsrättsförening. Huruvida ombildningen kommer att slutföras eller inte är det de boende själva som avgör. Två tredjedelar måste tillstyrka ombildningen för att den ska kunna komma till stånd.

– Det är ett erbjudande och en möjlighet, förklarar Bernt Mårtensson. Om intresset skulle finnas kommer Skövdebostäder att fortsätta att äga och förvalta fastigheterna som tidigare och måna om sina hyresgäster som alltid.

Bernt Mårtensson

Katarina Jonsson