Bostäder

Attraktivt boende och god livsmiljö

 • Fortsätta utbyggnaden ut fjärrvärmenätet vilket säkerställer tillgången på billig och miljövänlig energi.
 • Fortsätta att försköna den fysiska utformningen av staden och sträva efter ljusa och trygga miljöer.
 • Fortsätta försköna det gemensamma rummet med mer blommor och konstverk.
 • Skövde skall erbjuda boende med olika upplåtelseformer och en mångfald av fastighetsägare.
 • Planering av nya bostäder skall ske i jämn takt om 300 nya bostäder per år

Skövdes ytterområden

 • Alla i Skövde ska ges tillgång till snabbt bredband (100/100 Mbit) senast 2025.
 • Det ska finnas bra infrastruktur och goda kommunikationer till och från ytterområdena.
 • Verka för en utökad anropsstyrd trafik för de delar av kommunen som inte omfattas av busslinjer.
 • Utöka trivselåtgärderna i ytterområdena.
 • Bygga ut kommunens cykelbanor.

Infrastruktur

 • Agera för en utbyggnad av E20 till 4-fältsväg och en utbyggnad av riksväg 49 till minst 3-fältsväg.
  Planera för ny genomfartsled från Våmb till Segerstorp.
 • Fortsätta utveckla cykelvägarna i tätorten till ett sammanhängande nät.
 • Fortsätta utveckla området runt Resecentrum för alla trafikslag.
 • Främja en utbyggnad av stambanans kapacitet och snabbtågsavgångar.
 • Utvärdera flygplatsens roll och dess ekonomiska förutsättningar för att söka samverkan med andra kommuner i Skövderegionen.
 • Förbättra kollektivtrafiken, så den blir tryggare och tätare, i stad och landsbygd.
 • Kunna gå av bussen närmare destinationen mellan hållplatser, för trygghet och tillgänglighet.
Tappade uppkopplingen