Alliansens budget för ett växande Skövde

Idag presenterade Moderaterna och de övriga partierna i den styrande Alliansen sitt förslag till kommunbudget för 2023. Partierna är överens om att Skövde ska fortsätta att utvecklas, stärkas och växa. Det ställer krav på företagsetableringar och nya jobb, fler bostäder och ändamålsenlig infrastruktur, men också att Skövde är attraktiv som boendeort.

— Näringslivets tydliga önskemål för att lyckas med det är att Skövde fortsatt måste utveckla sitt utbud så att fler vill bo, verka och besöka Skövde, säger Katarina Jonsson (M).

400 bostäder per år
Alliansen eftersträvar att Skövde ska växa med 400 bostäder per år i olika upplåtelseformer. Bostäderna ska byggas såväl i tätorten som i yttertätorterna. Två miljoner kronor avsätts för att öka tempot i handläggningen av bygglov. Ambitionen är att befolkningen i de senare ska öka med en procent per år under de kommande åren. Alliansen budgeterar fem miljoner för utvecklingen av yttertätorterna.

Över en treårsperiod budgeteras 110 miljoner kronor för att förbättra vägarna i kommunen och ytterligare 18 miljoner kr för att bygga ut gång- och cykelvägnätet i kommunen.

Ansträngningarna för att få fler företagsetableringar till Skövde intensifieras och för detta avsätts tre miljoner kr per år under den treåriga budgetperioden.

Ett attraktivt Skövde
Att staden och kommunen är och upplevs vara attraktiv är väsentligt för att både människor och företag ska välja Skövde som sin hemvist och för att fler ska besöka staden. Alliansens budget har utrymme för satsning på Billingebacken, upprustning av Arenabadet och Tidanbadet samt medel för att förbättra offentliga miljöer såsom parker och skolgårdar.

8 av 10 kr går till kärnverksamhet
80 % av budgeten avser kostnader för kommunens kärnverksamhet, dvs vård, skola och omsorg. Alliansen har tidigare i veckan presenterat satsningar på bl a läromedel samt personalförstärkningar i omsorgen.
Budgeten utgår från oförändrad skattesats och beräknas ge ett resultat motsvarande 2,9 % av kommunens intäkter. Skövdes ekonomiska ställning är god.

— Alliansens budgetförslag innebär att föreslagna investeringar i stort kan självfinansieras vilket innebär att kommunens soliditet kommer att stärkas under planperioden, säger Katarina Jonsson (M).

LÄNK:

Pressmeddelande: Alliansens budgetförslag för 2023-2025 – Skövde kommun 24 maj 2022
Satsningar på Södermalms IP, kulturskola och ny åkattraktion i alliansbudget – SLA 24 maj 2022 (låst artikel)

Katarina Jonsson