Alliansen vill upprätta en integrationspolitisk plan för Skövde

SKÖVDE SKA HA EN PLAN FÖR INTEGRATIONEN

Skövde kommun saknar idag en politiskt formulerad, kommunövergripande plan för arbetet med att ta emot, integrera och hantera boendefrågan för nyanlända. I den mån frågor har lyfts politiskt har det framförallt varit på nämndsnivå och mer sällan på sektors- eller på en kommunövergripande, politisk nivå. Frågorna har stället i hög grad hanterats av tjänstemannaorganisationen. Denna har utvecklat väl fungerande arbetsformer och hanterat olika situationer och problem så framgångsrikt som situationen medgivit.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att fastställa dokumentet som politiska ingångsvärden för upprättandet av en integrationspolitisk plan för Skövde kommun,

att uppdra åt kommundirektören att för Kommunstyrelsen redovisa förslag på en slutlig integrationspolitisk plan, samt

att uppdra åt kommundirektören att för Kommunstyrelsen redovisa förslag på hur planen ska implementeras i kommunens övriga styrdokument.

Skövde 14 juni 2018

 

ModeraternaCenterpartietLiberalernaKristdemokraterna

 

INTEGRATIONSPOLITISK PLAN FÖR SKÖVDE KOMMUN

Skövde kommun står, liksom övriga kommuner i Sverige samt övriga länder i Europa, inför en mer omfattande invandring. Det politiska läget i flera länder gör att människor väljer att söka sig till andra länder. Det finns anledning att tro att det här kommer att fortgå och att människor även i fortsättning kommer att röra på sig av asylskäl, av rent humanitära skäl eller av ekonomiska skäl. Den integrationspolitiska planen för Skövde kommun avser att beskriva hur kommunen skall förhålla sig till integration för att underlätta för individer att lyckas i samhället och inte minst för att bli dela av arbetskraften åt kommunen samt för att skapa ett ekonomiskt hållbart, jämlikt, jämställt och icke-diskriminerande samhälle. Planen syftar till att ta hänsyn till samtliga kommuninvånares intressen.

I Skövde ska vi såväl tillvarata de möjligheter som bemästra de problem som invandringen innebär. Vi ska lyckas med integrationen och vi ska bekämpa segregation och utanförskap.

 

UTVECKLINGSMILJÖER

För att harmonisera med Vision Skövde 2025 utgår den integrationspolitiska planen från fyra av de sex utvecklingsmiljöer som finns i Vision Skövde 2025.

TILLSAMMANS

Utgångspunkten för den integrationspolitiska planen är samverkan. För att utveckla Skövde ska alla individer ses som en resurs vars erfarenheter kan hjälpa till att utveckla samhället.  Det här ger en möjlighet att vitalisera arbetslivet samt förbättra ett rikt och varierat kulturliv som bidrar till ökad livskvalitet.

REGIONEN

Vi skall verka för att underlätta ett utbyte med kommuner i Skaraborg och med områden inom Västra Götalandsregionen. På så vis kan vi dels utbyta tankar och erfarenheter om integration och även underlätta för personer som av olika skäl behöver röra på sig får möjlighet till det. Vi strävar även efter att få en samsyn med övriga kommuner och delregioner för att underlätta för samtliga om vilka förutsättningar och regler som gäller.

ATTRAKTIVA BOENDEMILJÖER

Det är viktigt att boendemiljöer är anpassade efter boendes behov. Områden ska finnas för ett varierat kultur och fritidsliv. Planarbete ska göras så att inkludering underlättas.

KUNSKAPSUTVECKLING OCH ARBETE

Meningsfull sysselsättning är central för människors välbefinnande. Det är viktigt att de nyanlända så snart som möjligt erbjuds sysselsättning i form av arbete samtidigt med språkutbildning eller utbildning. En tidig språkundervisning är viktigt för att människor skall kunna vara en del av det demokratiska samhället. Likväl som att språkundervisning erbjuds skall kommunen kunna ställa krav på att eleven genomför språkundervisningen.

 

MÅLGRUPPER FÖR DEN INTEGRATIONSPOLITISKA PLANEN

 • Ensamkommande barn och ungdomar som utan att åtföljas av förälder eller annan legal vårdnadshavare kommit till Sverige för att ansöka om asyl.
 • Ensamkommande barn och ungdomar som har beviljats permanent uppehållstillstånd.
 • Ensamkommande barn och ungdomar som har beviljats tillfälliga uppehållstillstånd.
 • Ensamkommande barn och ungdomar vilkas ansökan om asyl har avslagits.
 • Nyanländ invandrare som har beviljats uppehållstillstånd. Kan vara vuxen eller barn med medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare.
 • Person eller familj som anhöriginvandrat.

ÖVERGRIPANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Skövde kommuns övergripande förhållningssätt är att se berörda individer som en resurs som skyndsamt tas tillvara, inkluderas i samhället som en nyttig resurs för Skövderegionens utveckling.

Skövde kommun eftersträvar att nå en så bra integration som möjligt genom att:

 1. de nyanlända under etableringsperioden aktivt deltar i integrationsarbetet för att kunna bli självförsörjande med egen bostad.
 2. mottagandet är inkluderande, bygger på individens delaktighet i samhället samt dess resurser och förmåga att bli självständig och självförsörjande.
 3. förutsättningar ges för de nyanlända blir en integrerad del av Skövde genom att tala det svenska språket, gärna delta i föreningslivet samt arbeta och ha sitt eget boende.
 4. insatserna ska stödja individen till eget ansvarstagande utifrån utgångspunkten att alla vill och kan ta ansvar för sitt eget liv, men att stöd ibland kan behövas.
 5. förmedla tydliga krav, kopplade till verkningsfulla incitament, på att lära sig det svenska språket, delta i integrerande aktiviteter såsom samhällsorientering och ”bo-skola”, samt att            komma i egen försörjning.
 6. rikta insatser mot ungdomar med låg skolnärvaro för att få dessa i aktivitet genom praktik, utbildning eller arbete.
 7. med riktade åtgärder mot språksvaga och kvinnor öka deras deltagande i arbetslivet.
 8. överallt och alltid upprätthålla nolltolerans mot kulturella sedvänjor och beteenden som inskränker unga människors och kvinnors friheter.
 9. genomföra utbildningsinsatser för att öka kunskapen om det svenska samhället, svenska lagar, seder och kultur.
 10. medvetet lotsa nyanlända mot jobb genom Skövdemodellen försörjningsstöd ska komma ifråga först när allt annat är prövat.
 11. motprestationer för erhållande av försörjningsstöd ska vara att bland annat delta i integrations- och språkutvecklande aktiviteter, kompetensutveckling, söka arbete samt –           när det gäller vårdnadshavare – att tillse att barnen deltar i undervisningen i skolan.
 12. betala ut försörjningsstöd med hälften till mannen och hälften till kvinnan i familjen i syfte att stärka kvinnans ställning och oberoende samt att öka jämlikheten.
 13. likabehandlingsprincipen upprätthålls. Individer ska ej erhålla förbehållslösa förmåner som andra kommuninvånare med likartade behov ej ges tillgång till.
 14. eftersträva att i avtalssamverkan med kommunerna i Skaraborg anpassa mottagningen till respektive kommuns kapacitet. Detta för att uppnå önskvärd kvalitet i integrationsarbetet                     och möta variationer i resurser, såsom bland annat tillgång till bostäder.
 15. kommunen systematiskt kvalitetssäkrar, följer upp och förbättrar sitt arbete med mottagande och integration.
 16. kommunen upprätthåller ekonomisk hållbarhet i arbetet som i allt annat arbete som kommunen utför.
 17. eftersträva samarbete mellan de offentliga, privata och ideella sektorerna för att förbättra
 18. kommuninvånarna medverkar i integrationsarbetet och att kommunen tillvaratar detta engagemang genom bland annat en utvecklad samverkan med volontärer, såsom              värdfamiljer och mentorer.

PRINCIPER FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV BOENDE

Skövde kommun eftersträvar att nå en så bra boende integration som möjligt genom:

 1. Att i samverkan med allmännytta och andra bostadsbolag erbjuda en ”bo-skola”, som hjälper nyanlända att förstå hur de kan söka bostad, vad som händer när man får bostad                   och hur vi i Sverige förväntas agera i bostad och bostadsområde.
 2. vid tilldelning av boenden från Skövde Bostäder AB:s kö, men även i val av privata hyresvärdar, beakta följande riktlinjer:a) Alltid eftersträva en jämn fördelning över ytan av nyanlända i syfte att underlätta                       integration och undvika segregation. Bosättning av nyanlända i redan invandrartäta                      områden ska därför i det längsta undvikas.
 3. b) De som står på de främsta platserna i Skövde Bostäder AB:s kö ska ges företräde att välja bland lediga boenden. De lägenheter som dessa ej väljer ska istället kunna komma              ifråga som boende för nyanlända.
 4. kommunen kan agera intermediär hyresvärd och hyra av privat hyresvärd i första hand för att därefter hyra ut i andra hand till nyanländ. Det blir då kommunen som står garant för                     boendet och har ansvar för att det sköts och fungerar. Vidare ger det förutsättningar för att       skapa ”minikorridorsboenden” där exempelvis två ungdomar kan dela på en lägenhet. Genom detta behöver inte kommunen dammsuga marknaden på ettor, vilka efterfrågas av   bland annat studenter och soldater.
 5. så långt som möjligt undvika hänvisning till boenden i trailervagnar, modulhus och baracker, då dessa boenden inte medger goda förutsättningar för studier, arbete och integration.                  Denna typ av tillfälliga boenden bör komma ifråga endast som initial sluss till den ordinarie
 6. kommunen i samverkan med privata hyresvärdar ska utveckla koncept som förebygger och minskar friktioner mellan nyanlända, grannar och hyresvärd. Om framgångsrika koncept                     kan utvecklas bör de privata hyresvärdarnas beredvillighet att upplåta bostäder öka.
 7. inventera förekomst av kursgårdar, naturbruksgymnasium, folkhögskolor och liknande anläggningar i Skövderegionen. Samverkan bör inledas med dessa i syfte att tillhandahålla                 tillfälligt boende och utbildning,