Alliansen presenterade budget för Skövde

– Det är med stor glädje Alliansen ser att Skövde kan fortsätta med att kombinera satsningar på välfärden med att förbättra en redan stark ekonomi. Det bäddar väldigt gott för att kunna möta framtidens utmaningar. Vi tar ansvar för kommande generationer genom att klara av stora investeringar utan att öka låneskulden mer än marginellt, om ens något alls.

Med dessa ord inledde kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) dagens presentation av Alliansens (M, C, KD och L) budget för Skövde kommun 2022.

De borgerliga partierna menar att det är viktigt att se och dra löpande slutsatser av den tid vi lever i med och framförallt vad pandemin har för konsekvenser på kort och lång sikt. Men det är samtidigt viktigt att behålla fokus på Skövdes utveckling och tillväxt. Det är den tillväxten som kommer att lägga grunden för finansieringen av framtidens välfärd.

En väsentlig förutsättning för denna tillväxt är att det finns bostäder att tillgå. Människor har på senare år börjat att söka sig från det hektiska livet i storstäderna till förmån för en lugnare tillvaro i i mindre städer och på landsbygden.

– Det är en kraft och en trend som Skövde bör tillvarata, menar Katarina. Alliansen vill öka farten i arbetet med detaljplaner, framförallt för att kunna möta efterfrågan på bostäder i kommunens yttertätorter. 5 miljoner kronor anslås för att skala upp denna viktiga planeringsfunktion i kommunen.

Alliansen riktar en miljon kr per år under tre års tid för att stärka förutsättningarna för god hälsa hos kommunens medarbetare och åstadkomma ett hållbart arbetsliv. Med denna satsning ges möjlighet att metodpröva och utvärdera riktade insatser för att stärka personalens hälsa. Det är en åtgärd som givetvis är viktig för den enskilde arbetstagaren, men sammantaget också för hela kommunorganisationens utveckling och kontinuitet.

Alliansen vill fortsätta arbetet med Skövdemodellen för att öka möjligheterna för arbetslösa att komma i arbete och egenförsörjning. Modellen innebär ett samarbete mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet. Att den som kan arbeta också gör det är väsentligt på så många olika plan. Främst för att det stärker den enskilde människan att känna stolthet över ett jobb, att få en personlig frihet med sin lön samt tillgång det sociala sammanhang som en arbetsplats utgör. Men också för samhället är det viktigt att hålla nere arbetslösheten för att öka sammanhållningen och hålla de sociala kostnaderna nere.

I budgetförslaget finns ekonomiskt utrymme för att uppföra två nya förskolor. Genom ytterligare om- och tillbyggnad av befintliga förskolor skapas under perioden totalt 336 nya platser. Även tillgången på LSS-bostäder stärks genom både egna investeringar och förhyrning av lägenheter.

Budgeten beslutas av kommunfullmäktige den 21 juni.

LÄNKAR:

Alliansens förslag till budget för Skövde 2022-24
Alliansens förslag till investeringsbudget för Skövde 2022-24