Äganderätten ger naturvärden

I dagens SLA replikerar fyra Skövdemoderater på Vänsterpartiets artikel om naturreservat i Skultorp:

Dag Fredriksson (V) beklagar (SLA 3/4) att kommunfullmäktige avslog hans förslag om att inrätta ett naturreservat i Skultorp i ett område som till hälften ägs av en privat fastighetsägare. Markägaren hade ställt sig avvisande till en sådan reservatsbildning. Vi moderater argumenterade mycket riktigt mot förslaget.

Idag är, enligt Naturvårdsverket, redan hela 14,5 % av Sveriges landyta skyddad i någon form. Den allra största delen utgörs av naturreservat. Med stöd av Miljöbalken har framförallt staten, men också kommuner, i realiteten kunnat tilltvinga sig mark från andra ägare och belägga dessa med långtgående restriktioner för den fortsatta skötseln och användningen. Det är inte ovanligt att reservatsbildningen har skett i konflikt med ägarens vilja. Det är, menar vi, ett grovt intrång i äganderätten.

Inte heller för allmänheten är det uppenbart gynnsamt när välskötta, privata ägor råkar under offentlig kontroll. De landskap som vi idag uppskattar och genom allemansrätten kan njuta av är produkten av lant- och skogsbrukarens arbete och kärlek till jorden. Ägarens omsorg har varit förutsättningen för att olika biotoper har uppstått och utvecklats. Olika arters livsbetingelser har formats av generationers arbete med jord- och skogsbruk samt djurhållning. Det man äger vårdar man.

Det samma gäller inte för de offentligt kontrollerade naturreservaten. Områden som konfiskerats med motiv att de ska vara till gagn för ett rörligt friluftsliv är i själva verket oframkomliga på grund av utebliven gallring. Flera reservat har med motsvarande vanvård förvandlats till paradis för skadedjuret granbarkborren. Den undermåliga skötseln och den vanvårdade naturen finansieras med skattemedel. Det är dålig användning av gemensamma resurser.

Moderaterna verkar för en ändring av Miljöbalken. Vi menar att reservatsbildning ska förutsätta markägarens samtycke och vila på civilrättsligt avtal mellan markägaren och staten. Vi kommer att fortsätta att rösta nej till fortsatta försök att inrätta nya, kommunala naturreservat i Skövde. Vi slår vakt om äganderätten och vi värnar de sköna naturvärden som denna medför.

 

Anders G Johansson
Martin Odenö
Torbjörn Bergman
Michael Nimstad
kommunfullmäktigeledamöter (M), Skövde