Skola, utbildning, vård och omsorg

Kärnan av Skövdes välfärd. Det är för detta vi i första hand vill att människor jobbar och betalar skatt., att vi har god kvalitet och bra leverans till rimliga kostnader.

Skola, utbildning, vård och omsorg

Socialtjänsten samt omvårdnads- och skolverksamheten utgör merparten av de offentliga välfärdstjänsterna och tilldelas merparten av den kommunala budgeten.

Välfärdstjänsternas kvalitet är i allra hösta grad beroende av personalens engagemang, kreativitet och professionalism. Genom ett tydligt ledarskap med klart definierade ansvarsområden, samt möjlighet för personalen att ta stort ansvar för verksamheternas utformning, tas kompetens tillvara på ett sätt som kommer
den enskilde medborgaren till godo.

Samtidigt ser vi att om resurserna ska räcka till för framtiden måste verksamheten bedrivas effektivt och
ändamålsenligt. Det förutsätter välutbildad, kompetent och motiverad personal. Chefer inom kommunens verksamheter ska bryta ner de lagkrav och politikens mål som gäller inom deras
verksamhet. Målen skall vara så tydliga och förståeliga att de kan kommuniceras med alla medarbetare. För detta krävs ett decentraliserat ansvar för att kunna fatta beslut.

Vi ser också att det finns en förbättringspotential i gränsområdena mellan de olika förvaltningarna. Exempel på detta kan ses i arbetet med ungdomar där skolan, socialtjänsten och fritidsverksamheten riktar sig mot en målgrupp där helhetssyn är av stor vikt. Här vill vi verka för en effektiv organisering av verksamheten där
gränssnittsproblematik ska överbryggas.

Vi vill att Skövdebornas nöjdhet med de välfärdstjänster som erbjuds ska ligga över riksgenomsnittet. Därför är det avgörande att skövdebornas upplevda nöjdhet regelbundet följs upp och utvärderas så att ständiga förbättringar kan göras där det som mest efterfrågas.

TYDLIGT KVALITETSARBETE
• En tydligare uppdragsbeskrivning t.ex. genom avtal mellan beställande och utförande enheter inom
välfärdssektorn i Skövde kommun. Oavsett om det är en privat eller kommunalt driven verksamhet ska
uppdraget definieras och resurserna fördelas enligt samma principer.
• Lära av de kommuner som är av nationell toppklass inom olika verksamhetsområden.
• Regelbunden uppföljning och kvalitetsmätning av verksamheterna skall ske och publiceras så att den enskilde
medborgaren enkelt kan ta del av resultatet.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
• En utvecklad personalpolitik, för att förbättra hälsotal och arbetstillfredsställelse.
• Tydlig fokus på att rekrytera, premiera och vidareutveckla duktiga medarbetare och chefer inom den
kommunala verksamheten.
• Erbjuda kompetensutveckling och motivationshöjande insatser.

SKOLA OCH KUNSKAPSUTVECKLING
• Fortsätta utveckla lågstadielyftet.
• Tidiga, grundliga och samordnade insatser mellan barn- och ungdomspsykiatrin, skolan och socialtjänsten för
barn/elever som mobbar, mobbas eller har en social problematik, samt motverka psykisk och fysisk ohälsa.
• Utveckla organisationen med förstelärare och lektorer.
• Mer lärarledd tid för barnen.
• Verka för att Skövde blir ledande inom teknik och naturvetenskapliga utbildningar.
• Utveckla studie- och yrkesvägledning.
• Prioritera arbetet med matchning mellan skola och yrkesliv.
• Maten och måltiden till våra barn och ungdomar.
• Värdera lärares effekt på elevers kunskapsutveckling.

SOCIAL TRYGGHET
• Alltid sätta människan i centrum och visa respekt för enskildes privatliv och integritet i livets alla skeenden.
• Stimulera till en mångfald av utförare och profiler inom alla delar av verksamheten.
• Maten och måltidens kvalitet till våra äldre.
• Förebygga ofrivillig ensamhet med stöd av volontärverksamhet och frivillig organisationer.
• Försörjningsstödet bör villkoras för att bli hjälp till egenförsörjning.
• Den enskilde ska känna meningsfullhet och delaktighet i sin egen vardag.
• Nya trygghetsbostäder skall byggas under mandatperioden.

Tappade uppkopplingen