Program för samhällsbyggnad

Jobb och näringsliv
Infrastruktur
Kultur och fritid
Kommunal service
Attraktivt boende och god livsmiljö
Skövdes ytterområden
M.m.

Samhällsbyggnad, kultur och näringsliv

Skövde är en tillväxt- och centralort i Skaraborg. Vi har ett gott strategiskt läge mellan landets två största städer. Tåget är ett snabbt, miljövänligt och kostnadseffektivt transportmedel som
underlättar pendlande.

Vi är centralort i ett växande arbetsmarknadsområde och genom att förbättra kommunikationerna i Skaraborg kan vi accelerera regionsförstoringen. Detta i kombination med vår Högskola och Gothia Science Park skapar en god möjlighet till fortsatt tillväxt och utveckling av kommunen.

Centralorten Skövde har behov av ett än mer vackert och attraktivt centrum. Vi vill att stadskärnan utformas till en modern och välkomnande mötesplats som lockar till besök.
Billingens fritidsområde ska utvecklas och uppfattas som Västsveriges motsvarighet till Holmenkollen.
Till detta kommer behov av fler attraktiva industri- och verksamhetstomter för såväl stora som mindre företag. Genom tillväxt skapar vi nya arbetstillfällen och får mer skatteintäkter till
våra välfärdsverksamheter.

Vi skapar också möjligheter till ökat utbud inom fritids- och kultursektorn vilket ytterligare stärker Skövdes attraktivitet som bostadsort.

För att främja fortsatt utveckling av Skövde kommun vill vi prioritera följande områden:

Jobb och Näringsliv

 • Tydlig prioritet vad gäller matchning mellan Skövdebornas kompetens och näringslivets
  behov.
 • Stödja utvecklingen av Gothia Science Park.
 • Proaktivt värna basindustrin, Försvarsmakten och Skaraborgs Sjukhus Skövde.
 • Få företag och myndigheter att lokalisera sin administration till Skövde.
 • Fördjupa samverkan och utöka stödet till Högskolans utveckling och tillväxt.
 • Målet är att ha det bästa företagsklimatet i Skaraborg.
 • Använda Next Skövde för att gemensamt med näringslivet göra Skövde känt och intressant, som centralort i Skövderegionen och som attraktiv besöksort.

Infrastruktur

 • Agera för en utbyggnad av E20 till 4-fältsväg och en utbyggnad av riksväg 49 till minst 3-fältsväg.
  Planera för ny genomfartsled från Våmb till Segerstorp.
 • Fortsätta utveckla cykelvägarna i tätorten till ett sammanhängande nät.
 • Fortsätta utveckla området runt Resecentrum för alla trafikslag.
 • Främja en utbyggnad av stambanans kapacitet och snabbtågsavgångar.
 • Utvärdera flygplatsens roll och dess ekonomiska förutsättningar för att söka samverkan med andra kommuner i Skövderegionen.
 • Förbättra kollektivtrafiken, så den blir tryggare och tätare, i stad och landsbygd.
 • Kunna gå av bussen närmare destinationen mellan hållplatser, för trygghet och tillgänglighet.

Attraktivt boende och god livsmiljö

 • Fortsätta utbyggnaden ut fjärrvärmenätet vilket säkerställer tillgången på billig och miljövänlig energi.
 • Fortsätta att försköna den fysiska utformningen av staden och sträva efter ljusa och trygga miljöer.
 • Fortsätta försköna det gemensamma rummet med mer blommor och konstverk.
 • Skövde skall erbjuda boende med olika upplåtelseformer och en mångfald av fastighetsägare.
 • Planering av nya bostäder skall ske i jämn takt om 300 nya bostäder per år.

Kommunal service

 • Förenkla för företagande och etableringar.
 • Frivilliga överenskommelser hellre än föreläggande vid brister.
 • Ett konsultativt arbetssätt.
 • Fortsatt förstärka kundperspektivet och kundnöjdheten.
 • Handläggningstider ska kortas och tillgängligheten ska ökas.
 • Kontaktcenter ska etableras för att förenkla och effektivisera kontakt med kommunala verksamheter.

Skövdes ytterområden

 • Alla i Skövde ska ges tillgång till snabbt bredband (100/100 Mbit) senast 2025.
 • Det ska finnas bra infrastruktur och goda kommunikationer till och från ytterområdena.
 • Verka för en utökad anropsstyrd trafik för de delar av kommunen som inte omfattas av busslinjer.
 • Utöka trivselåtgärderna i ytterområdena.
 • Bygga ut kommunens cykelbanor.

Ekonomi

 • Investeringar för den skattefinansierade välfärden sker med skattemedel.
 • Lånefinansierade investeringar sker med försiktighet och hänsyn till kommande skattebetalare.
 • Genom konkurrensutsättning av kommunala driftsverksamheter öka kvalitén och sänka kostnaden.

Kultur och fritid

 • Bevara de befintliga verksamheterna i Kulturhuset och Göteborgsoperans Skövdescen.
 • Korta köerna till musikskolan och utveckla dess verksamhet i samverkan med skolan.
 • Fortsätta medverka till att fler anläggningar drivs och utvecklas av föreningslivet genom väl anpassade anläggningsbidrag.
 • Stimulera idrottsföreningar med bred ungdomsverksamhet.
 • Vårda och utveckla kulturskolor, såsom: Dans-, revy- och musikskolor, samt den kreativa verksamheten på Nyeport.
 • På ett attraktivt sätt utveckla Boulognerskogen i syfte att skapa en levande och aktiv park för såväl ung som gammal.
 • Utveckla Lillegårdens fritidsområde, exempelvis genom att bygga ytterligare ishall.
 • Utveckla Billingens friluftsområde, exempelvis genom utbyggnad av skidbacken.
 • Rusta upp och förbättra friluftsbaden runt om i kommunen.
Tappade uppkopplingen