Nyheter

Välkomna till en debatt om Skövdes största utmaning!

Skövde står inför historiska utmaningar.
80 procent av Skövde kommuns verksamhet består redan av välfärd åt unga och äldre. Vi lever allt längre samtidigt som allt fler barn föds. Välfärden får problem när en allt mindre andel av befolkningen är i arbetsför ålder.

Moderaterna i Skövde vill varken göra avkall på kvaliteten på välfärden eller chockhöja skatter. Därför bjuder vi in alla Skövdebor till en informationskväll om framtidens utmaningar med kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Tisdagen den 29 maj kl. 18.00 – 19.30
Skövde Stadshus, Sessionssalen plan 5.
Välkomna!
Moderaterna i Skövde

INBJUDAN

Katarina Jonsson toppar Moderaternas lista till KF valet 2018

Pressmeddelande

Katarina Jonsson toppar Moderaternas lista

Moderaterna i Skövde fastställde på onsdagskvällens nomineringsstämma sin lista för kommunalvalet 2018. Listan toppas av kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson och innehåller totalt 41 namn. Efter Katarina Jonsson följer gruppledaren Anders G Johansson, vård- och omsorgsnämndens ordförande Theres Sahlström och byggnadsnämndens ordförande Magnus Hammar.

–Vi har en mycket stor enighet kring våra toppnamn, som är väl etablerade i kommunen. Det är en styrka när vi nu går in i valrörelsen, säger partiföreningens ordförande Bernt Mårtensson.

I vinter har Moderaterna i Skövde genomfört ett provval där endast partiföreningens medlemmar haft rösträtt. Resultatet i detta provval har varit ett stöd för nomineringskommittén i arbetet att sätta samman de slutgiltiga listorna som Moderaterna går till val med. – Efter provvalet har urvalet justerats så vi har en bred lista med så stor spridning som möjligt när det gäller bakgrund, ålder och yrken, säger Bernt Mårtensson.

Vid Moderaterna i Skövdes årsmöte antogs också ett kommunalpolitiskt handlingsprogram som kommer att ligga till grund för partiets valrörelse. Handlingsprogrammet, som innehåller flera nya punkter för Skövdes fortsatta utveckling, kommer att presenteras inom kort.

För mer information kontakta Bernt Mårtensson

Handlingar årsmöte- och nomineringsstämma 21 februari 2018

Klicka på nedanstående länkar så finner du alla handlingar

 

Kallelse till årsmöte och nomineringsstämma 21 februari 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Årsredovisning 2017

Revisionsberättelse

Motion om preskriptionstider

Motion om förändrad kommunallag

Motion om civilplikt

Motion om stärkt äganderatt

Proposition medlemsavgift 2018

Proposition kommunalpolitiskt handlingsprogram 2018-2022

Valberedningens förslag till styrelse mm

Förslag till procedurregler vid nomineringsstämman

Utfall av medlemmarnas provval kommunfullmäktigelistan

Nomineringskommitténs förslag till valsedel i val till kommunfullmäktige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfall av medlemmarnas provval till KF listan i valet 2018

Moderaternas provval färdigräknat

Moderaterna i Skövde har som en del i sin nomineringsprocess genomfört ett rådgivande medlemsprovval till kommunfullmäktige. 31 moderater har ställt upp som kandidater i valet och 29 procent av medlemmarna har röstat. Erfarenhetsmässigt är det ett normalt valdeltagande.

– Jag tolkar resultatet som att medlemmarna har uttryckt stöd för partiets nuvarande lokala ledning, konstaterar nomineringskommitténs ordförande Tord Gustafsson. I toppen återfinns gruppledaren Anders G Johansson och kommunalrådet Katarina Jonsson. Därefter följer flera av dem som idag har ledande uppdrag i kommunen.

Medlemmarna har röstat genom att välja ut och rangordna fem av kandidaterna. Anders G Johansson har sammanlagt får flest poäng, men det är Katarina Jonsson som har samlat det flesta första- och andraplatserna i medlemmarnas röster.

– Provvalet är inte någon utgångspunkt för valsedelskomposition. Det är rådgivande och utgör ett av flera underlag som nomineringskommittén har att beakta när den ska ställa samman sitt förslag till kommunvalsedel, förklarar Tord Gustafsson.

Det är Moderaternas medlemmar som vid årsmötet den 21 februari beslutar om kommunvalsedelns slutliga utformning.

 

I tabellen nedan framgår utfallet av medlemmarnas provval. Klicka på tabellen så ser du den i större format

Kallelse till årsmöte 2018 samt till Nomineringsstämma gällande kommunfullmäktigelistan i valet 2018

Härmed kallas alla medlemmar i Moderaterna i Skövde till årsmöte samt till Nomineringsstämma för fastställande av valsedel, kommunfullmäktigelistan, i valet 2018

 

Datum:              21 februari 2018

Tid:                     kl. 18.00 (enklare måltid serveras från kl. 17.30)

Plats:                  Scandic Billingen i Skövde

Nomineringsstämman är på samma plats och datum som årsmötet och börjar kl. 19.00. I det fall årsmötet inte är avslutat kl. 19.00 startar nomineringsstämman omgående efter det att årsmötet avslutats.

Dagordning årsmöte: Se nedan

Dagordning nomineringsstämma: Se nedan

Motioner från medlemmar ska vara inlämnade till styrelsen senast den 7 februari 2018. Motioner sänds till: Bernt Mårtensson, Briljantvägen 19, 541 42 Skövde eller via mail  skovde@moderaterna.se

Handlingar

– Gällande årsmötet: Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisorenas berättelse, motioner, propositioner samt valberedningens förslag.

– Gällande nomineringsstämman: Procedurregler, provvalsresultatet samt nomineringskommittens förslag till valsedel

finns tillgängliga från den 14 februari 2018. Handlingarna publiceras på föreningens hemsida www.skovdemoderaterna.se samt kan även efterfrågas per brev ställt till Bernt Mårtensson, Briljantvägen 19, 541 42 Skövde eller via mail  skovde@moderaterna.se

Varmt välkomna!

Moderaterna i Skövde

 

Bernt Mårtensson

ordförande

 

 

Dagordning årsmöte:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Val av ordförande för årsmötet
 4. Val av sekreterare för årsmötet
 5. Val av justeringspersoner
 6. Godkännande av årsmötets utlysning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgift för år 2019,

(lägsta avg 165kr, fördelar sig enligt:140 kr till RO 25 kr till MVG)

 1. Förslag från styrelsen (propositioner)
 2. Inkomna förslag från medlemmar – (motioner)
 3. Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen
 4. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 5. Val av ordförande och vice ordförande
 6. Val av minst tre styrelseledamöter, varav en moderatkvinnoansvarig
 7. Val av två revisorer och ersättare för dem
 8. Val av ombud och ersättare till förbundsstämman
 9. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
 10. Övriga ärenden
 11. Årsmötet avslutas

 

Dagordning nomineringsstämma

 1. Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna
 2. Val av sekreterare
 3. Val av två justerare samt tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av nomineringsstämmans stadgeenliga utlysning
 6. Genomgång och fastställande av procedurregler
 7. Fastställande av slutligt antal kandidater på valsedeln
 8. Fastställande av valsedel
 9. Ställningstagande till eventuellt ytterligare valsedlar (minoritetsskydd)
 10. Övriga frågor
 11. Nomineringsstämman avslutas

Skövde har nu en lokal MUF förening!

MUF i Skövde har hållit årsmöte under ledning av Benjamin Dousa och Robin Nerell. Årsmötet hade ca. 10 deltagare samt en representant för partiföreningen.

Styrelsen för MUF i Skövde valdes enligt följande

Grimur Gudmundsson, ordförande
Karl Garström. vice ordförande
Adela Agic, ledamot
Melissa Aychouh, ledamot

Grimur tar i sin roll som ordförande även plats som ledamot i partiföreningens styrelse. Ambitionen är att en av de övriga i styrelsen tar plats i valledningen.

Tre från MUF i Skövde kommer att delta i Ideologikonferensen i Trollhättan den 20 januari.

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen