Nyheter

Nyheter

Katarina Jonsson toppar Moderaternas lista till KF valet 2018

Pressmeddelande

Katarina Jonsson toppar Moderaternas lista

Moderaterna i Skövde fastställde på onsdagskvällens nomineringsstämma sin lista för kommunalvalet 2018. Listan toppas av kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson och innehåller totalt 41 namn. Efter Katarina Jonsson följer gruppledaren Anders G Johansson, vård- och omsorgsnämndens ordförande Theres Sahlström och byggnadsnämndens ordförande Magnus Hammar.

–Vi har en mycket stor enighet kring våra toppnamn, som är väl etablerade i kommunen. Det är en styrka när vi nu går in i valrörelsen, säger partiföreningens ordförande Bernt Mårtensson.

I vinter har Moderaterna i Skövde genomfört ett provval där endast partiföreningens medlemmar haft rösträtt. Resultatet i detta provval har varit ett stöd för nomineringskommittén i arbetet att sätta samman de slutgiltiga listorna som Moderaterna går till val med. – Efter provvalet har urvalet justerats så vi har en bred lista med så stor spridning som möjligt när det gäller bakgrund, ålder och yrken, säger Bernt Mårtensson.

Vid Moderaterna i Skövdes årsmöte antogs också ett kommunalpolitiskt handlingsprogram som kommer att ligga till grund för partiets valrörelse. Handlingsprogrammet, som innehåller flera nya punkter för Skövdes fortsatta utveckling, kommer att presenteras inom kort.

För mer information kontakta Bernt Mårtensson

Handlingar årsmöte- och nomineringsstämma 21 februari 2018

Klicka på nedanstående länkar så finner du alla handlingar

 

Kallelse till årsmöte och nomineringsstämma 21 februari 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Årsredovisning 2017

Revisionsberättelse

Motion om preskriptionstider

Motion om förändrad kommunallag

Motion om civilplikt

Motion om stärkt äganderatt

Proposition medlemsavgift 2018

Proposition kommunalpolitiskt handlingsprogram 2018-2022

Valberedningens förslag till styrelse mm

Förslag till procedurregler vid nomineringsstämman

Utfall av medlemmarnas provval kommunfullmäktigelistan

Nomineringskommitténs förslag till valsedel i val till kommunfullmäktige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfall av medlemmarnas provval till KF listan i valet 2018

Moderaternas provval färdigräknat

Moderaterna i Skövde har som en del i sin nomineringsprocess genomfört ett rådgivande medlemsprovval till kommunfullmäktige. 31 moderater har ställt upp som kandidater i valet och 29 procent av medlemmarna har röstat. Erfarenhetsmässigt är det ett normalt valdeltagande.

– Jag tolkar resultatet som att medlemmarna har uttryckt stöd för partiets nuvarande lokala ledning, konstaterar nomineringskommitténs ordförande Tord Gustafsson. I toppen återfinns gruppledaren Anders G Johansson och kommunalrådet Katarina Jonsson. Därefter följer flera av dem som idag har ledande uppdrag i kommunen.

Medlemmarna har röstat genom att välja ut och rangordna fem av kandidaterna. Anders G Johansson har sammanlagt får flest poäng, men det är Katarina Jonsson som har samlat det flesta första- och andraplatserna i medlemmarnas röster.

– Provvalet är inte någon utgångspunkt för valsedelskomposition. Det är rådgivande och utgör ett av flera underlag som nomineringskommittén har att beakta när den ska ställa samman sitt förslag till kommunvalsedel, förklarar Tord Gustafsson.

Det är Moderaternas medlemmar som vid årsmötet den 21 februari beslutar om kommunvalsedelns slutliga utformning.

 

I tabellen nedan framgår utfallet av medlemmarnas provval. Klicka på tabellen så ser du den i större format

Kallelse till årsmöte 2018 samt till Nomineringsstämma gällande kommunfullmäktigelistan i valet 2018

Härmed kallas alla medlemmar i Moderaterna i Skövde till årsmöte samt till Nomineringsstämma för fastställande av valsedel, kommunfullmäktigelistan, i valet 2018

 

Datum:              21 februari 2018

Tid:                     kl. 18.00 (enklare måltid serveras från kl. 17.30)

Plats:                  Scandic Billingen i Skövde

Nomineringsstämman är på samma plats och datum som årsmötet och börjar kl. 19.00. I det fall årsmötet inte är avslutat kl. 19.00 startar nomineringsstämman omgående efter det att årsmötet avslutats.

Dagordning årsmöte: Se nedan

Dagordning nomineringsstämma: Se nedan

Motioner från medlemmar ska vara inlämnade till styrelsen senast den 7 februari 2018. Motioner sänds till: Bernt Mårtensson, Briljantvägen 19, 541 42 Skövde eller via mail  skovde@moderaterna.se

Handlingar

– Gällande årsmötet: Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisorenas berättelse, motioner, propositioner samt valberedningens förslag.

– Gällande nomineringsstämman: Procedurregler, provvalsresultatet samt nomineringskommittens förslag till valsedel

finns tillgängliga från den 14 februari 2018. Handlingarna publiceras på föreningens hemsida www.skovdemoderaterna.se samt kan även efterfrågas per brev ställt till Bernt Mårtensson, Briljantvägen 19, 541 42 Skövde eller via mail  skovde@moderaterna.se

Varmt välkomna!

Moderaterna i Skövde

 

Bernt Mårtensson

ordförande

 

 

Dagordning årsmöte:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Val av ordförande för årsmötet
 4. Val av sekreterare för årsmötet
 5. Val av justeringspersoner
 6. Godkännande av årsmötets utlysning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgift för år 2019,

(lägsta avg 165kr, fördelar sig enligt:140 kr till RO 25 kr till MVG)

 1. Förslag från styrelsen (propositioner)
 2. Inkomna förslag från medlemmar – (motioner)
 3. Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen
 4. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 5. Val av ordförande och vice ordförande
 6. Val av minst tre styrelseledamöter, varav en moderatkvinnoansvarig
 7. Val av två revisorer och ersättare för dem
 8. Val av ombud och ersättare till förbundsstämman
 9. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
 10. Övriga ärenden
 11. Årsmötet avslutas

 

Dagordning nomineringsstämma

 1. Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna
 2. Val av sekreterare
 3. Val av två justerare samt tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av nomineringsstämmans stadgeenliga utlysning
 6. Genomgång och fastställande av procedurregler
 7. Fastställande av slutligt antal kandidater på valsedeln
 8. Fastställande av valsedel
 9. Ställningstagande till eventuellt ytterligare valsedlar (minoritetsskydd)
 10. Övriga frågor
 11. Nomineringsstämman avslutas

Skövde har nu en lokal MUF förening!

MUF i Skövde har hållit årsmöte under ledning av Benjamin Dousa och Robin Nerell. Årsmötet hade ca. 10 deltagare samt en representant för partiföreningen.

Styrelsen för MUF i Skövde valdes enligt följande

Grimur Gudmundsson, ordförande
Karl Garström. vice ordförande
Adela Agic, ledamot
Melissa Aychouh, ledamot

Grimur tar i sin roll som ordförande även plats som ledamot i partiföreningens styrelse. Ambitionen är att en av de övriga i styrelsen tar plats i valledningen.

Tre från MUF i Skövde kommer att delta i Ideologikonferensen i Trollhättan den 20 januari.

Lämna Förslag - direkt till Moderaterna i Skövde

2017-11-28

Moderaterna i Skövde

 

(M) i Skövde lanserar “lämna förslag” via hemsidan

 

I dagarna lanserar Moderaterna i Skövde möjligheten för boende i kommunen att skicka in Förslag direkt till partiet. Sedan tidigare går det att skicka in förslag till kommunen men partiet vill utöka möjligheten att direkt påverka partiets politik. Man passar samtidigt på att lägga upp en ny hemsida med uppdaterad information om partiet, dess politiker och den förda politiken.

– Folk förväntar sig att de politiska partierna lyssnar på vad medborgarna säger, säger Bernt Mårtensson, ordförande i Moderaterna i Skövde.

– Vi får ofta synpunkter och inspel från allmänheten, vilket är mycket positivt. Nu ville vi skapa en mer formell struktur för dem som har konkreta förslag. Sedan     tar vi förslagen för beredning och sedan till vår styrelse i partiföreningen för behandling.

– Om partiet ställer sig bakom ett förslag eller en idé är det en styrka för medborgaren, jämfört med att skicka in ett förslag till kommunfullmäktige.

 

På vilket sätt är det här en fördel jämfört mot att som medborgare lägga ett förslag direkt till kommunfullmäktige?

– I grunden är Sveriges demokrati representativ, så desto bättre utbyte det finns mellan medborgarna och partierna desto bättre kan politikerna representera       väljarna. Medborgarna tjänar på fler möjligheter till dialog och utbyte med partierna.

 

Hur ska ni kunna genomföra inkomna förslag, även om ni tillstyrker dem?

– Det finns ju moderater i kommunens alla nämnder och styrelser så vi har goda möjligheter att kunna få gehör för de bra förslag som inkommer.

 

Hur tror du de andra partierna reagerar på detta?

– Förhoppningsvis har de också örat mot marken, så de tycker nog det bara är bra.

 

För ytterligare information:

Bernt Mårtensson, ordförande Moderaterna i Skövde

070-6782802

 

Behovet av bostäder fortsatt stort

SKÖVDEBOSTÄDER: “Ser ingen mättnad”

På flera håll i landet har det blivit svårare att hyra ut nyproducerade lägenheter, men i Skövde ses ingen avmattning. Behovet av lägenheter är fortsatt stort.
 – Vi ser ingen mättnad på marknaden just nu. Vi har en ordentlig bostadskö och vi har väldigt lätt att bli av med de lägenheter som är färdigställda. Våra planer är att fortsätta bygga i den här takten, säger Skövdebostäders styrelseordförande Bernt Mårtensson (M).

Mättnad i landet

I en intervju med SVT säger Anders Nordstrand, vd för Sabo som representerar de allmännyttiga bostadsbolagen, att man behöver dra ned på byggtakten något de kommande åren för att man inte ska bli stående med tomma lägenheter.

Enligt SVT ligger bostadsbyggandet i landet på rekordhög nivå men att det finns nybyggda hyreslägenheter som stått tomma i ett halvår. Bland annat i Örebro har det kommunala bostadsbolaget stoppat flera projekt som skulle inledas i vinter då det har haft svårt att hyra ut nyproducerade lägenheter.

Går åt fort

– Både Skövdebostäder och i Skövde totalt har det byggts väldigt mycket men inte under så många år. Jag kan tänka mig att här är marknaden inte så mättad och överetablerad som på många andra orter som byggt mycket under en längre period, säger Bernt Mårtensson.

Enligt Mårtensson är det väldigt lätt att hyra ut de nyproducerade lägenheterna i Skövde.

– Vi byggde ett bostadsområde för ungdomar med lite mindre och billigare lägenheter. Det var cirka 150 lägenheter och efter ett par timmar var kön övertecknad och efter ett dygn så var det runt 700 som anmält sitt intresse så det går väldigt fort just nu. Det är roligt för oss att det är lätt att bli av med lägenheterna men man blir lite orolig över att efterfrågan är så jättestor.

– Vi ser inga avmattningstendenser just nu, sen man måste vara observant och se på utvecklingen men i dag finns ingen anledning för oss att ompröva några planer. Vår plan att bygga ordentligt mycket de nästkommande åren kvarstår.

I Timmersdala

På Skövdebostäders hemsida står det att de är beredda att bygga runt 3 000 lägenheter fram till 2030, att de under de kommande fyra åren färdigställer i genomsnitt 175 lägenheter per år för att sen bygga runt 220 lägenheter årligen.

Det finns även planer på att bygga i ytterområdena framöver.

– Det pågår ganska långt komna diskussioner om Timmersdala som är den ort som kommit längst i planeringen. Det finns inga beslut ännu men jag kan tänka mig att det handlar om något eller ett par år framåt innan det kan sättas i sjön.

/Anneli Malm

Bostadsproduktionen historiskt hög

Debattsvar till S, publicerad i Skaraborgs Allehanda.

Socialdemokraterna har dammat av förra valrörelsens förslag om att avskaffa Skövdebostäders begränsningar i ägarkoncentration. Detta i ett desperat försök att försöka få det att verka som att nybyggnationen i Skövde är låg.

Sanningen är en annan. Under 2016 var Skövde i förhållande till sin befolkning den nionde mest byggtäta kommunen i Sverige. Vi har inte sett en sådan takt i nybyggnationen i Skövde på över 40 år, vilket beror på ett mycket medvetet arbete från Alliansens sida om att få igång bostadsbyggandet på allvar.

Trots detta är Skövdebostäders ägarandel i kommunen 14 procent medan taket enligt ägardirektiven är 17 procent. Det innebär att det allmännyttiga bostadsbolaget kan bygga ytterligare 900 lägenheter utan att överskrida sin ägarandel – detta under
förutsättning att inte en enda privatägd bostad byggs under samma tid.

Socialdemokraterna slår därmed in en vidöppen dörr, men när denna motion når Kommunfullmäktige kommer inte Alliansen att stoppa den. I Alliansens planer för Skövdes framtid ingår under nästa mandatperiod framför allt en utveckling av ytterområdena så att tillväxttakten är jämn mellan dessa och centralorten, som varit i
fokus de senaste åren.

Därmed kommer bostäder i ytterområdena, liksom studentbostäder och trygghetsboenden, inte att räknas in i begränsningen av ägarkoncentration i de framtida direktiven till Skövdebostäder. Detta är tydligen en viktig symbolfråga för
Socialdemokraterna medan Alliansens inriktning är att låta hela Skövde växa och möta framtidens utmaningar utan att fastna i plaktatpolitik.

Skövdebostäders uppdrag är i Alliansens mening inte enbart att se till att det produceras nya bostäder. Uppdraget är också att hålla en sund konkurrens vid liv och att erbjuda ett brett utbud av bostadsformer som passar alla nuvarande och blivande Skövdebor, oavsett skede i livet och ekonomiska förutsättningar.

Att Skövdebostäder har detta bredare uppdrag innebär inte någon begränsning för byggtakten i staden. Tvärtom är det en förutsättning för att tillväxten ska fortsätta vara historiskt hög under många år framöver.

Bernt Mårtensson (M)

AB Skövdebostäders ordförande

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen